gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'' (Г. Пајевић – Љ. Керчобан)

На основу члана 12. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010-одлука УС и 41/2011-одлука УС), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар, број 020-103/12-04 од 14. Јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА ''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
 
  1. Разрешава се Гордана Пајевић са функције члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''.

  2. Именује се Љиљана Керчобан на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''.

  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-94/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81