gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
I
        ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Ранковић, дипломирани политиколог из Банатског Карловца, на функцију директора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар на мандатни период од четири године.
        Мандат почиње да тече од 18. јула 2014. године.
 
II
        Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-24/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81