gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 23. седници од 30. априла 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И
ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Поставља се Ђурица Глигоријев, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
II
         Поставља се Драгана Коматина, члан Општинског већа општине Алибунар, за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
III
         Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине Алибунар, за начелника Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.
 
IV
         Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:
1.     Предраг Белић, председник Скупштине општине;
2.     Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе;
3.     Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој;
4.     Представник МУП-а, ПУ Панчево, ПС Алибунар;
5.     Синиша Јоцев, представник Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар;
6.     Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља Алибунар;
7.     Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад '1. Март'' Алибунар;
8.     Владимир Петровић, директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар;
9.     Власто Марић, директор ЈКП ''Универзал'' Алибунар;
10. Даница Чанчаревић, представник Општинске организације Црвеног крста Алибунар;
11. Коса Николић, начелник Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине у Општинској управи општине Алибунар;
12. Анита Митровић, начелник Одељења за финансије у Општинској управи општине Алибунар.
 
V
         У раду Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар учествују секретар Скупштине општине Алибунар и секретар Општинског већа општине Алибунар, ради израде аката које доносе надлежни органи, без права одлучивања
 
VI
         За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, командант Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада.
 
VII
         Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/2011, 12/2011, 21/2012, 29/2012, 20/2013, 26/2013 и 29/2013).
 
VIII
         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81