gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

На основу члана 40. тачка 22. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 23. седници од 30. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
 
         Даје се сагласност на Извештај о раду ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-14/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
Јавно комунално предузеће
''Бунар''
Владимировац, Цара Лазара бр. 76
Број: 86
Датум: 10.04.2014. године
 
 
ИЗВЕШТАЈО РАДУ
ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ ЗА 2013. год.
 
         Jавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац завршило је прошлу 2013. годину са позитивним резултатом од 47.774,85 динара.
         Предузеће је сврстано у мала предузећа и има свега 10 запослених.
         Ово Предузеће се бави производњом и дистрибуцијом воде за пиће, одржавањем водовода, одржавањем и наплатом пијаце, одржавањем зелених површина, прикупљањем и депоновањем смећа и услугама одржавања гробља. Од септембра 2013. обављамо и послове зоохигијене – службе за прихват напуштених паса и мачака на територији општине.
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
 
         Производња воде врши се на четири изворишта што сматрамо недовољним за насељено место ове величине, нарочито у летњем периоду када због великих врућина и повећане потрошње воде долази до преоптерећења пумпи што доводи до честих кварова.
         Током 2013. године имали смо неколико хаварија на опреми и мрежи. У јануару је дошло до пуцања водоводних цеви у Омладинској и улици Црвене Армије, у фебруару је настала хаварија на бунару утрина где је дошло до прегоревања електромотора. У априлу и мају имали смо две веће хаварије на бунару на колонији на дубинској пумпи и центрифугалној пумпи, али је одмах приступљено санирању хаварије. У месецу јуну имали смо две провалне крађе којом приликом су из просторија Предузећа отуђена два компјутера. У новембру смо имали већу хаварију на водоводној мрежи у центру села где је дошло до пуцања цеви испод магистралног пута те је у санацији учестовао и Војводина пут.
         У Предузећу је спроведена јаввна набавка за реконструкцију водоводне мреже у улици Братства Јединства и део Паје Маргановића у вредности од 3.345.847,00 динара а која средства су обезбеђена из буџета Општине Алибунар.
         Такође је извршено и прикључивање и ставвљање у погон новог базена од 100m³ на бунару Утрина.
         У месецу априлу извршено је чишћење постојеће депоније такође средствима обезбеђеним из буџета.
         Смеће се износи два пута недељно по утврђеном редоследу улица о чему су сви грађани благовремено обавештени.
         У 2013. години извршена је замена 21 водомера на захтев корисника.
 
II  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
 
         По завршном рачуну за 2013. годину, Предузеће је иисказало добитак у износу од 47.774,85 динара.
 
УКУПАН ПРИХОД у износу од 19.095.800,39 динара подразумева:
-          приходи од воде
-          приходи од услуга
-          приходи од одржавања гробља
-          приходи од камате
-          приходи од оснивача
-          приходи од закупа гробних места
-          реконструкција водоводне мреже
-          приходи по основу накнада штете
10.212.964,59
502.958,19
337.930,64
 
170.201,22
4.388.290,49
137.607,34
 
3.345.847,92
 
38.440,00
УКУПНО:
19.095.800,39
 
УКУПНИ РАСХОДИ у износу од 19.048.025,54 динара подразумева:
-       трошкови материјалне дораде
-       трошкови ремонта водомера
-       трошкови канцеларијског материјала и резер.делова.
-       трошкови ел.енергије и горива
-       трошкови зараде и накнаде зараде бруто
-       трошкови пореза и доприноса на терет послодавца
-       трошкови накнаде по уговору о делу
-       трошкови превоза и отпрем. радника
-       трошкови телефона и интернета
-       трошкови одржавања рачуна .
-       трошкови оглашавања
-       трошкови јавних радова
-       трошкови амортизације
-       трошкови анализе воде
-       трошкови репрезентације
-       трошкови премије осигурања
-       трошкови провизије банке
-       трошкови чланарине
-       други трошкови пореза
-       остали нематеријални трошкови
-       трошкови камате елект.енергије
-       обезвређена потраживања од купаца
12.560,00
 
22.266,00
 
819.796,21
 
 
2.759.316,21
 
6.147.206,77
 
979.647,62
 
 
10.000,00
 
293.248,00
 
125.023,73
 
23.838,20
 
66.458,34
3.138.698,43
217.779,52
563.894,51
58.050,91
273.371,68
 
65.027,80
 
12.000,00
260.646,48
395.677,94
 
81.821,45
 
2.721.695,74
УКУПНО:
19.048.025,54
 
III  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
 
         Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ''Бунар'' Владимировац систематизовано је 10 радних места а попуњено је 10 радних места.
 
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
ВСС ...........................................  2 радника
ВШС ..........................................  1 радник
ССС .............................................  2 радника
КВР ................................................  2 радник
ВКВ ...............................................   1 радник
НКР ............................................... 2 радника
 
         Сви радници су максимално искоришћени тако да Предузеће нема вишка запослених већ потребу за попуном систематизованих радних места.
 
IV  СТАЊЕ ОПРЕМЕ
 
         Стање постојеће опреме није на задовољавајућем нивоу јер је иста дотрајала и склона честим кваровима.
         Од опреме Предузеће поседује пет дубинских и три центрифугалне пумпе као и три електромотора.
         У 2013. години било је хаварија од којих једна већа у новембру које су саниране али је евидентно да је опрема дотрајала и склона кваровима те да би требало извршити замену исте што је и учињено али у недовољном броју.
 
V  КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
 
         У 2013. години спроведене су 26 анализа воде за пиће од стране Завода за заштиту здравља из Панчева које су у 90% случајева показале да је вода, која се у овом насељеном месту користи за пиће, исправна.
         С обзиром да имамо аутоматске хлоринаторе, пречишћавање воде се одвијало на задовољавајућем нивоу што је резултирало да нам је вода за пиће исправна. На појединим локацијама долази до мућења воде те смо планирали да извршимо замену мреже у том делу, с обзиром да смо установили да до замућења долази због нагомиланог талога у водоводним цевима које су старе и дотрајале. Из тих разлгоа је у 2013. путем јавне набавке уз финансирање оснивача извршена замена дотрајалих водоводних цеви у улици Б.Јединства и део П.Маргановића.
 
VI  ЦЕНЕ УСЛУГА
 
         Цене комуналних услуга нису се мењале током целе 2013. године.
         Цена воде по 1m³ износи 38,00 динара са ПДВ-ом.
         Цена услуге изношења смећа фактурише се према броју чланова домаћинства и износи 47,22 дин. по једном пунолетном члану за месец дана са ПДВ-ом.
         Сматрамо да су цене комуналних услуга веома ниске јер не могу покрити све трошкове везане за реализацију истих.
 
VII  СТАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – НАПЛАТА ДУГА
 
         Током 2013. године, стање у наплати потраживања није се побољшало и поред више опомена и спроведених искључења. Судски поступци су спори и делимично делотворни. Разлог за ово стање видимо у заиста лошој финансијској ситуацији у којој се налази становништво јер је велики број некада радно ангажованих сада остао без посла након престанка рада Агрожива који је на овој територији имао своје испоставе. Такође, у овој средини има доста старачких домаћинстава са минималним или скоро никаквим примањима. Један део, око 10% становништва, су социјални случајеви који примају социјалну помоћ.
         Проблем наплате потраживања решавали смо углавном искључивањем са водоводне мреже и чешћим опоменама а у 2013. години поднели смо око 10 прдлога за извршење путем приватног извршитеља.
 
VIII  СТАЊЕ ДУГОВАЊА
 
         Дуговања Предузећа односе се на дуговања за електричну енергију. Тај дуг је у 2013. години износио преко 2.000.000,00 динара. ЕПС је против нас поднео и тужбу за наплату дуга те како нисмо били у могућнсоти да измиримо ни половину износа то смо у договору са оснивачем постигли договор да оснивач на себе преузме обавезу измиривања дугова за струју и анализу воде по испостављеним рачунима из 2013. године.
         Поред ЕПС-а и Завода за јавно здраввље, ово предузеће нема већих дуговања.
 
IX  ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
 
         Од планираних инвестиција извршена је замена вводоводних цеви у улици Б.Јединства и део П.Маргановића а такође и прикључење односно пуштање у рад новог базена од 100m³ на бунару Утрина. Једна од инвестиција која није планирана а која је успешно спроведена је и поправка и фарбање поломљених клупа, клацкалица и љуљашки на дечјем игралишту у парку. Од редовних послова коеј ово предузеће спроводи је и кошење јавних површина и одржаввање гробаља и третирање истих отровом као иредовно чишћење постојеће депоние које се спроводи уз финансијску помоћ оснивача.
         У току 2013. године ово преудзеће је преузело на себе и сређивање аутобуских стајалишта. Непланирано су изведени радови на увођењу топле воде у основној школи у Владимировцу.
 
Х  ПОЛИТИКА ЗАРАДА
 
         Зараде у Предузећу крећу се у просеку од 35.000,00 динара. У 2013. години није било никаквих повећања зарада.
         Што се тиче раста зарада у 2013. години, ово Предузеће се руководи инструкцијама Министарства финансија – Управе за трезор, који нас обавештава да ли ће и у ком проценту моћи да се повећају зараде, с обзиром да су зараде у јавним предузећима под контролом државе.
 
XI  ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
 
         Управни одбор Предузећа одржао је током 2013. године пет седница на којима је расправљано о проблемима наплате потраживања, усвајању завршног рачуна, програма пословања и извештаја о раду.
         С обзиром на целокупну ситуацију у земљи, не можемо бити незадовољни својим пословањем, трудили смо се да што више постигнемо иако нисмо имали ни људства ни средстава.
         Сматрамо да је за годину дана урађено онолико колико су нам то финансијске могућности дозвољавале.
         Од оснивача смо добијали током године средства за водоводну мрежу, ел.енергију и анализу воде као и финансирање службе зоохигијене.
         Трудићемо се и убудуће да све своје задатке и обавезе извршавамо савесно и ажурно како бисмо задовољили и грађане овог насељеног места и Вас као оснивача овог Предузећа.
         С поштовањем,
 
У Владимировцу, 10.04.2014.г.
 
Д и р е к т о р:

Рипсиме Гајић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81