gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу заменице председника општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
1.      Разрешава се Коматина Драгана са функције заменика председника општине Алибунар, на лични захтев.
2.      Мандат разрешеног заменика председника општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.      Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-7/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81