gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/07) и члана 40. алинеја 18. Статута Општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године  доноси
 
О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
           Овом Одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
 
Члан 2.
            Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен простор који испуњава минималне услове прописане законом.
             Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван угоститељског објекта под условима утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима коима се уређује заштита животне средине и заштита здравља људи.
             Поједине угоститељске услуге могу се рпужати и у покретном објекту који се може премештати из једног места у друго сопственим погоном или вучом – наменска возила, пловни и плутајући објекти, под условима утврђеним законом и прописима донетим на основу закона.
 
Члан 3.
             Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за смештај и објекти за пружање услуга исгране и пића.
             Објектом за приређивање игара за забаву и игара на срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву и игре на срећу.
 
 
Члан 4.
             Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1. ове Одлуке су објекти у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству, или само услуге смештаја (хотел, мотел, пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште и други објекти у складу са законом и происима донетим на основу закона).
              Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића из члана 3. став 1. ове Одлуке су објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и напици, или се услужују само пића и напици (ресторан, ресторан на води, кафана, бифе, диско-бар, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма и други слични објекти у складу са законом и прописима донетим на основу закона). 
 
II  РАДНО ВРЕМЕ
 
Члан 5.
              Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у ком се у објектима из члана 3. ове Одлуке може обављати делатност.
 
Члан 6.
              Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1. ове Одлуке морају да буду отворени сваког дана непрекидно.
 
Члан 7.
               Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу могу да почну са радом најраније у 07.00 часова и да раде најкасније до 24.00 часа истог дана.
               Угоститељски објекти из става 1. овог члана могу петком и суботом радити најкасније до 02.00 часа наредног дана.
 
Члан 8.
               Радно време утврђено у члану 7. ове Одлуке не односи се на угоститељске објекте за пружање услуга исхране и пића и објекте за приређивање игара за забаву и игара на срећу, који се налазе ван зоне становања.
               Ноћни барови могу да почну са радом најмање у 22.00 часа, а да раде најкасније до 03.00 часа наредног дана, без обзира да ли се налазе у зони становања или ван зоне становања.
               Ван зоне становања, у смислу става 1. овог члана, сматрају се подручја која одговарајућим планским актом нису предвиђена за стамбену изградњу и у свом окружењу немају изграђене стамбене објекте.
 
Члан 9.
               У дане државних и верских празника, као и за време одржавања значајних међународних и других манифестација, председник Општине Алибунар може посебним актом одобрити да угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу, раде дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком.
 
Члан 10.
              Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа поједине угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и слично, дужни су да се придржавају радног времена које одреди организатор манифестације, а које не може бити супротно одредбама ове Одлуке.
              Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа поједине угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и слично, дужни су да омогуће неометани инспекцијски надзор спровођења ове Одлуке овлашћеним органима Општине, у складу са законом и прописима донетим на основу закона.
 
Члан 11.
              Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен у складу са овом Одлуком мора да буде истакнут на улазу, или на другом видном месту објеката из члана 3. ове Одлуке и мора се поштовати.
              Уколико се актом надлежног органа привремено обустави вршење делатности, мора се на видном месту истаћи обавештење о привременој обустави вршења делатности.
 
Члан 12.
              Рад у објектима из члана 3. ове Одлуке, мора да буде организован тако да се не ремети кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред.
              У објектима из члана 3. ове Одлуке у којима се организује живи музички програм у летњим баштама, или се у истим репродукује музика одговарајућим уређајима, мора престати музички програм, односно репродуковање музике до 24.00 часа.
 
Члан 13.
               Радно време угоститељских објеката у којима се обавља регистрована делатност производње и продаје пекарских производа (хлеб, пециво и сл.) може бити у времену од 00.00 до 24.00 часа за производњу тих производа и продају истих искључиво преко продајног шалтера.
 
III  НАДЗОР
 
Члан 14.
              Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке обавља организациона јединица Општинске управе општине Алибунар надлежна за инспекцијске послове, пре свега послове комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне средине, у оквиру својих надлежности.          
              Уколико службена лица запослена у организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за инспекцијске послове уоче повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе писаним путем надлежни орган.
 
IV  КАЗНЕНА ОДРЕДБА
 
Члан 15.
               Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице  ако:
  1. угоститељски објекат или објекат за приређивање игара за забаву и игара на срећу држи отворен или пружа услуге дуже од радног времена које је утврђено овом Одлуком (чланови 7-9.);
  2. на улазним вратима или на другом видном месту на улазу у објекат не истакне радно време прописано овом Одлуком или не истакне обавештење о привременој обустави вршења делатности (члан 11.);
  3. не омогући инспектору улазак у објекат, односно не омогући вршење инспекцијског надзора (члан 10.).
        За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара.
              За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 16.
              Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да ускладе свој рад са одредбама ове Одлуке најкасније до 31.12.2013.г.
 
Члан 18.
             Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2003, 10/2005, 14/2009 и 1/2011).
 
Члан 19.
             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 130-6/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81