gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Комисије за планове општине Алибунар

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), Скупштина оптшине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Комисија за планове општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
 
Члан 2.
         У Комисију се именују:
-          за председника: Коса Николић, дипломирани инжењер грађевинарства – представвник општине Алибунар;
-          за чланове:
1.     Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије – представник општине Алибунар,
2.     Дејан Старчевић, дипломирани саобраћајни инжењер – представник општине Алибунар,
3.     Наташа Митрески, дипломирани инжењер архитектуре – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
4.     Александар Радуловић, дипломирани грађевински инжењер – представник Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
 
Члан 3.
         Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.
         Председник и чланови Комисије могу бити разрешени и пре истека времена на који су изабрани, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.
 
Члан 4.
          Административне послове за рад Комисије обавља Општинска управа Алибунар, организациона јединица надлежна за послове урбанизма и заштите животне средине. За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и физичка домаћа и страна лица.
 
Члан 5.
          Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове, број 020-18/09-04 од 28. јануара 2009. године.
 
Члан 6.
           Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-137/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81