gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
 
1.    Разрешава се Ненад Обрадовић са функције члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
2.    Именује се Дарко Чекеревац са функције члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
3.    Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном именовања, односно од 12. новембра 2013. године.
4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-140/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81