gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку фунције председника и чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Престаје функција председнику и члановима Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар због истека времена на које су изабрани и то:
1.     Дарко Николић – председник,
2.     Слађана Вукајловић – члан,
3.     Анита Митровић – члан,
4.     Саша Цветковић – члан,
5.     Миодраг Кељевић – члан.
 
II
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 025-1/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81