gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину (''Службени лист општине Алибунар'' број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  на 19. седници одржаној 12.11.2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
 
1.     Именује се Перица Битевић за члана Савета за образовање, културу и омладину.
2.     Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 12.11.2013. године.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-142/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81