Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Именује се Миодраг Митровић на функцију директора Туристичке организације општине Алибунар, на мандатни период од четири године.
2.     Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 12. новембра 2013. године.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba