gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о организацији и систематизацији радних места Установе културних делатности ''Центар за културу Општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. Став 2. Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), члана 12. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и члана 22. Статута Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, директор Установе дана 05.03.2013. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Правилником о систематизацији радних места у Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђује се:

 • Радна места, врста степена стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту,
 • Опис послова и радних задатака на појединим радним местима,
 • Посебни услови за радна места уредника програма.

РАДНА МЕСТА, ВРСТА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ

Члан 2.

У Установи културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар утврђују се следећа радна места:

 • Директор,
 • Програмски директор,
 • Уредник културних програма,
 • Техничар,
 • Спремачица.

ОПИС ПОСЛОВА ПОЈЕДИНИХ РАДНИХ МЕСТА

Члан 3.

ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе .

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Установе,
 • Доноси акто о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са Законом и Статутом Установе,
 • Извршава одлуке Управног одбора и органа Општине,
 • Заступа и представља Установу,
 • Стара се о законитом раду Установе,
 • Одговоран је за спровођење програма рада Установе,
 • Одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе,
 • Врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године радног искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Руководи, организује и одговара за рад програмске службе и општих послова,
 • Остварује програмску сарадњу са културним институцијама и ствараоцима ван Установе,
 • Стварање услова за развој стваралаштва у свим гранама уметности (радионице, студији, семинари, писање пројеката за обезбеђење средстава за програмски садржај),
 • Унапређење маркетиншке подршке програма,
 • Замењује директора у случају његове одсутности или спречености са свим правима, овлашћењима и одговорностима директора,
 • Обавља и друге послове које му повери директор.

УРЕДНИК КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има најмање средњу стручну спрему и најмање 3 године искуства у установама културе.

Опис послова:

 • Координира целокупну програмску активност Установе,
 • Стара се о квалитету остваривања уређивачких програма у појединим областима,
 • Израђује годишње и кварталне програме рада у сарадњи са уредницима одређених програма,
 • Прати реализацију одређених програмских садржаја,
 • Подноси извештаје о реализацији програма Установе,
 • Планира пропагандне активности и стара се о организацији истих,
 • Прати кадровску попуњеност и предлаже директору предузимање одређених кадровских мера,
 • Информише запослене о остваривању програмских садржаја,
 • Ради и друге послове по налогу директора Установе,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ТЕХНИЧКИ РАДНИК РАСВЕТЕ, ТОНА И ВИДЕА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: да има средњу стручну спрему и једну годину радног искуства.

Опис послова:

 • Одговоран је за исправност средстава, расвете и озвучења,
 • Припрема сцену за позориште и друге представе,
 • Дежура за време програма,
 • Врши контролу и пријем посетилаца програма,
 • Требује потрошни и други материјал за програме,
 • Учествује у припреми и реализацији програма аматерских друштава,
 • Одржава одређене уређаје, инсталације, отклања кварове и друго,
 • Отклања кварове у границама својих могућности,
 • Стара се о редовном одржавању опреме,
 • Обезбеђује услове за реализацију програма у делу одржавања уређаја,
 • Рукује пројектором и озвучењем у биоскопској сали,
 • Припрема и прегледа филмску траку,
 • Одговара за квалитет слике, звучне ефекте и тачност филмске представе,
 • Стара се о одржавању уређаја којима рукује,
 • Врши контролу и пријем посетилац ана улазу у салу,
 • Требује и набавља материјал за кино, кабину и уређаје,
 • Пријем и слање филмова и филмског материјала,
 • Ради друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе, уредницима и организаторима програма.

ПОМОЋНИ РАДНИК – СПРЕМАЧИЦА

Број извршилаца: 1.

Посебни услови: нижа стручна спрема.

Опис послова:

 • Одржава прописану хигијену у пословном простору и испред објеката,
 • Дежура за време организовања програма,
 • По потреби Установе обавља послове курира, билетара, кафе куварице, сервирке и гардеробера,
 • Обезбеђује простор од пожара и провала,
 • Одговара за инвентар у објекту за време рада,
 • Одржава цвеће у објекту,
 • Требује средства за одржавање хигијене,
 • Ради и друге послове по налогу директора,
 • За свој рад одговара директору Установе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Тумачење одредби овог акта даје доносилац.

Члан 5.

Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана прибављања сагласности надлежног оснивача Установе културе Општине Албиунар.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Перица Битевић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81