gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 17. седници од 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ
У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР

I

Образује се Комисија за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар у саставу:

  1. Ђурица Глигоријев председник СО – председник
  2. Предраг Белић заменик председника СО – заменик председника
  3. Аурел Мургу, одборник СО Алибунар - члан
  4. Момир Ђелкапић, директор ЈКП “Услуга“ Банатски Карловац - члан
  5. Рипсиме Гајић, директро ЈКП „Бунар“ Владимировац – члан
  6. Власто Марић, директор ЈКП „Универзал“ Алибунар – члан
  7. Горан Стојковић, в.д. директора ЈКП „Север Иланџа“ – члан

II

Задатак Комисије је да изврши попис и евиденцију комплетне општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-100/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81