gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2012/24
  • Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНОГ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ
  1. Именује се Новица Радојчин на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину
  2. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта предвиђеног Програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину, а почиње да тече од дана доношења овог решења.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-169/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81