gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2012/24
 • Одлука о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар из средстава буџета општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар из средстава буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања боравка појединих категорија деце предшколcког узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се боравак деце предшкослког узраста у Предшкослкој установи „Полетарац“ Алибунар по следећим критеријумима:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца корисника права на дечји додатак,
 3. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 4. деца незапослених родитеља,
 5. деца из породица са троје и више деце,
 6. деца самохраних родитеља, уколико укупан месечни приход не прелази просечну висину зараде у Републици Србији,
 7. деца са сметњама у развоју.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине боравак деце у одређеним процентима по категоријама материјалног статуса родитеља.

Правилник о категоријама за висину учешћа општине Алибунар донеће Општинско веће општине Алибунар.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 553-275/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81