gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о утрошку горива у Општини Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на Осмој седници од 11. септембра 2012. године доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О УТРОШКУ ГОРИВА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин утрошка горива за председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине Алибунар као директне кориснике буџета Општине Алибунар (у даљем тексту: корисници буџета).

Члан 2.

Корисници буџета користиће гориво у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима.

Члан 3.

Гориво се користи у службене сврхе, ради остваривања задатака и циљева функционисања корисника буџета, предузећа, установа и организација чији је оснивач Општина Алибунар, као и за остваривање функционисања других организација на територији Општине, основани ради остваривања законом предвиђених права грађана.

Члан 4.

Право на коришћење горива у службене сврхе имају органи Општине, односно њихови представници:

 • председник Општине,
 • заменик председника Општине,
 • помоћник председника Општине,
 • чланови Општинског већа,
 • секретар Општинског већа,
 • председник Скупштине општине,
 • заменик председника Скупштине општине,
 • секретар Скупштине општине,
 • одборници и чланови скупштинских радних тела.

Члан 5.

Помоћници председника Општине, чланови Општинског већа и представници предузећа, установа и организација чији је оснивач Општина, као и друге организације на територији Општине основане ради остваривања законом предвиђених права грађана, подносе писмени захтев за коришћење горива, који нарочито садржи:

 • разлог путовања,
 • релацију,
 • датум и време путовања,
 • потпис и печат овлашћеног лица.

Председник Општине даје писмено одобрење за коришћење горива, по врсти и количини.

Корисници су дужни да у року од три дана од дана обављеног путовања поднесу извештај о обављеном путовању.

Уколико се укаже хитна потреба, или дође до непланираног одступања у релацији путовања, корисник је дужан да о томе одмах обавести председника Општине и затражи његову усмену сагласност. Након обављеног путовања, корисник је дужан да у року од 24 часа писменим путем затражи сагласност за накнаду трошкова путовања, или прекорачење одобрених трошкова путовања.

Члан 6.

Заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине, одборници и чланови скупштинских радних тела подносе председнику Скупштине општине писмени захтев за коришћење горива.

У погледу одобравања горива за службено путовање ових лица сходно се примењују одредбе члана 5. овог Правилника.

Члан 7.

Лицима којима је службено возило дато на личну употребу одобрава се месечно коришћење горива од стране корисника буџета.

Члан 8.

За коришћење приватног возила у службене сврхе примењује се републички правилник.

Члан 9.

Корисник горива дужан је да у року од три дана поднесе рачун и фискални исечак на одобрење кориснику буџета, заједно са примерком захтева, писменог одобрења и налогом за службено путовање.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-89/12-06
Датум: 11. септембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81