gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о образовању Општинске управе општине Aлибунар

На основу члана 59. Став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 68. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар на седници одржаној дана 06. Јула 2012. Године, доноси
 
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) .
 
Члан 2.
         Општинска управа јe орган Општине.
         Општинска управа образује се као јединствени орган.
 
Члан 3.
         Општинска управа:
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско већe;
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3.решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5. Извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и то до краја јануара текуће године за претходну годину.
7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;  
 
Члан 4.
         Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других аката Општине.
 
Члан 5.
         Рад Општинске управе је доступан јавности, и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом одлуком.
 
Члан 6.
         Запослени у Општинској управи дужни су
Да своје послове обављају стручно, не  руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и заступати.
 
Члан 7.
         Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине Алибунар.
 
 
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА
 
Члан 8.
         У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области, као одељења.
         Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника у оквиру основних организационих јединица могу се образовати и унутрашње организационе јединице као одсек и служба.
 
Члан 9.
         Начела за унутрашњу организацију и систематизацију  утврђује Општинско веће.
 
Члан 10.
         Унутрашња организација и систематизација радних места  у Општинској управи уређује се актом (правилником) који доноси начелник Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
 
Члан 11.
         У Општинској управи основне организационе јединице су:
 • 1. Одељење за привреду, јавне службе и развој, са два одсека :
 • Одсек за привреду и развој
 • Одсек за јавне службе и друштвене делатности
 • 2. Одељење за финансије;
 • 3. Одељење за општу управу и имовинско правне послове са пет одсека :
 • Одсек за услужни центар
 • Одсек за управу, грађанска стања и имовинско правне послове
 • Одсек за опште послове
 • Одсек за локалну пореску адиминистрацију
 • Одсек за помоћне службе
 • 4. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
 • Одељење за инспекцијске послове;
 • Одељење за послове Скупштине општине и председника Општине са два одсека
 • Одсек за послове Скупштине општине,
 • Одсек за послове председника Општине.
 
Члан 12.
         Одељење за привреду јавне службе и развој врши управне и стручне послове из области привреде.
         Одељење за привреду јавне службе и развој:
 • Даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја Општине,
 • Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја,
 • Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама,
 • Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине,
 • Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занаства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину,
 • Одељење за привреду и локални економски развој је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.
 • Пружа стручну помоћ правним лицима и педузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину,
 • Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта,
 • Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине,
 • Обавља стручне и административне послове  у реализацији поверених послова за  потребе фондова за развој АПВ и Републике Србије,
 • Врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко-инвалидске заштите,
 • Предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће, врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите,
 • Врши послове ликивидатуре у области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства,
 • Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица,
 • Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Алибунар,
 • Одељење за друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини, прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности,
 • Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
 
Члан 13.
         Одељење за финансије:
 • Организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему,
 • Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.,
 • У извршавању буџета Одељење за финансије, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета,
 • Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом,
 • Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета,
 • Одељење за финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено,
 • Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
 
Члан 14.
         Одељење за општу управу и имовинско правне послове обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.
         Одељење за општу упрву и имовинско правне послове врши: послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.
         Одељење за општу упрву и имовинско правне послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу.
         За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.
         Месне канцеларије образују се за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац,  
Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш,  Јаношик, Нови Козјак.  Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.
         Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.
         У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључе Начелник Општинске управе, односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове. Надзор над извршењем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.
         У овом одељењу врше се послови који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спровод поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, врши примену закона и других прописа у општем управном поступку као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.
         У овом одељењу врши се утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.
         Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.
         Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
 
Члан 15.
         Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално стамбеној области и области заштите животне средине.
         Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине учествује у изради Програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.
         Одељење предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.
         Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.
         Одељење прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.
         Одељење спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области.
         Одељење обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности, као и послове координације зоохигијенске службе, у складу са Законом.
         Одељење обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника и такси превоз.
         Одељење врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
 
Члан 16.
         Одељење за инспекцијске послове:
 • Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области за-штите животне средине, послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја и просвете,
 • Врши управно-правне послове у вези инспекцијског надзора из области из става 1. Овог члана, врши извршења извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Општине,
 • Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.   
 
Члан 17.
         Одељење за послове Скупштине општине и Председника општине:  врши стручне, саветодавне и организационе послове за Скупштину општине, председника општине и општинско веће и секретара скупштине  општине као и све или појединачне послове за Скупштину општине, председника општине и општинско веће, секретара скупштине општине, месне заједнице и друге органе који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, а нарочито:
-обраду материјала са седница и састанака, припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу одељења Општинске управе, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области, стручне и адиминистративне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката, које покреће Скупштина општине и послове у вези подношења жалбе Уставном суду поднете од стране председника општине,
- чување изворних докумената о раду Скупштине општине, председника општине, општинског већа и вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине, њених радних тела  и општинског већа,
- организација, праћење и помоћ у раду радних тела (савета и комисија) које образује скупштина општине, председник општине, или општинско веће (организовање и праћење рада седнице, припрема и израда аката, достављање аката надлежним органима и слично),
- организује и кординира  комуникацију  са грађанима, невладиним организацијама, установама и органима градске и републичке управе,
- сарадња са политичким странкама,
- избор и именовања,
- јавност рада Скупштине општине и Општинског већа,
- информисање одборника у скупштини општине,
- сарадња са другим општинама и градовима у земљи и иностранству, послови везани за акције и манифестације од значаја за општину,
- протокол и други послови по налогу председника општине, председника скупштине општине, секретара скупштине општине и начелника општинске управе.
 
Члан 18.
         Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи, који обављају послове из појединих области.
         Председник општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника Председника општине.
 
Члан 19.
         Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу председника Општине.
 
Члан 20.
         Организационе послове за рад помоћника председника Општине обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.
 
 
III РУКОВОЂЕЊЕ
 
Члан 21.
         Општинском управом руководи начелник.
         За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу.
 
Члан 22.
         За начелника Општинске управа поставља се лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
         Начелник Општинске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
 
Члан 23.
         Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
         Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година.
         Јавни оглас из става 1. Овог члана расписује Општинско веће.
         За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује Комисију од три члана.
         Комисија из претходног става, утврђује испуњеност услова кандидата за начелника Општинске управе и о томе подноси извештај .
         На основу извештаја Комисије, председник Општине предлаже кандидата за начелника Општинске управе.
         Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник.
 
Члан 24.
         Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
 
Члан 25.
         Радом основних организационих јединица Општинске управе (одељења) руководе руководиоци основних организационих јединица – начелници  одељења.
         Радом унутрашњих организационих јединица (одсека) руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица - шефови одсека.
 
Члан 26.
         Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на поједине унутрашње организационе јединице и запослене и старају се о испуњавању радних дужности запослених.
         Руководилац основне организационе јединице је у извршавању послова из претходног става, дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе.
         Руководилац основне организационе јединице одговора је председнику Општине и начелнику Општинске управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе јединице којом руководи.
 
Члан 27.
         Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе.
 
Члан 28.
         Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе на предлог руководиоца основне организацине јединице.
         Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу послова, и равномерној упослености запослених.
         За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руково-диоцу основне организационе јединице и начелнику Општинске управе.
 
IV ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
 
 
1. ОДНОС ПРЕМА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
 
Члан 29.
         Однос Општинске управе према председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.
         Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.
 
Члан 30.
         Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и другим општим актима.
         Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта нису у складу са Законом, Статутом општине, или Одлуком Скупштине, Општинско веће може да их поништава или укине уз налагање да се донесе нови акт у складу са Законом.
         Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути питање одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта, односно надлежног руководиоца организаци-оне јединице.
 
 
2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
 
Члан 31 .
         Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
         Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.
         Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.
         Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.
Члан 32.
         Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе благовремено обавештава грађане.  
 
Члан 33.
         Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и интересима, на основу Закона и Одлука Општине.
 
Члан  34.
         Општинска управа у обављању управног надзора  може:
 1. Наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном  року,
 2. Изрећи мандатну казну,
 3. Поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 4. Издати привремено наређење односно забрану,
 5. Обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 6. Предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
 
 
3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
 
Члан 35.
         Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом одлуком.
         Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа послова и размењују потребне податке и информације неопходне за рад.
 
 
V ЈАВНОСТ РАДА
 
Члан 36.
         Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.
 
Члан 37.
         Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.
         О раду одељења Општинске управе информације дају начелници одељења, уз сагласност начелника Општинске управе.
         Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.
         О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Општинске управе.
 
 
VI  ПРАВНИ АКТИ
 
Члан 38.
         Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
         Општинска управа може издавати  инструкције, стручна упутства и објашњења.
 
Члан 39.
         Правилником се разрађују поједине одредбе закона, подзаконских аката и других аката ради њиховог извршавања.
         Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
         Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.
         Решењем се одлучује о појединим стварима у складу са законом, другим прописима и одлукама.
         Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе којима се обезбеђује успешно извршавање послова.
         Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица Општинске управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и у другим организацијама које врше поверене послове.
         Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и других прописа.
         Закључком се решавају одређена питања у управном поступку.
Члан 40.
         Правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке доноси начелник Општинске управе, осим ако законом и подзаконским актом није другачије одређено.
 
 
VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
 
Члан 41.
         Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.
         Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организа-ционих јединица.
 
 
VIII  ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
 
Члан 42.
         По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности Општине решава Општинско веће, уколико законом и другим прописима није другачије одређено.
         По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних овлашћења одлучује о појединим правима и обавезама из оквира права и дужности Општине, решава Општинско веће уколико законом и другим прописима није другачије одређено.
 
 
IX  ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
 
Члан 43.
         О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
         О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.
 
 
X   КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
 
Члан 44.
         Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се и на Општинску управу као и на друге организације које врше јавна овлашћења.
 
 
XI   РАДНИ ОДНОС
 
1. Пријем у радни однос
 
 
Члан 45.
         У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене законом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.               
         У радни однос у Општинској управи лице се прима на основу:
 • Коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата и
 • Споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.
 
Члан 46.
         Пријем у радни однос у Општинкој управи обавља се у складу са законом.
 
Члан 47.
         Општинске инспекторе распоређује начелник Општинске управе.
 
Члан 48.
         О правима, обавезама и одговорностима распоређених лица одлучује начелник Општинске управе.
         О правима, обавезама и одговорностима запослених радника у Општинској управи о којима не одлучује начелник Општинске управе, одлучују секретари секретаријата  по овлашћењу начелника Општинске управе у складу са законом и овом Одлуком.
 
Члан 49.
         У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом.
         Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи утврђује се број приправника.
         Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради стручног оспособљавања и у својству волонтера.
 
2. Распоређивање запослених
 
Члан 50.
         Запослени у Општинској управи могу се у току рада трајно или привремено распоређивати на послове у истом органу, преузети по споразуму у други орган по потреби, а без сагласности радника упутити у други орган или привремено распоредити ван седишта органа у складу са прописима.
         Решење о распоређивању запосленог из претходног става доноси начелник Општинске управе.
 
3. Звања и плате запослених
 
Члан 51.
         Запослени у Општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом.
         Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова одређеног степена сложености у Општинској управи.
 
 Члан 52.
         Утврђивање зарада и других примања врши се у Општинској управи у складу са законом.        
 
Члан 53.
         У складу са актом о унутрашњој органи-зацији и систематизацији радних места Општинске управе, а на основу закона, начелник Општинске управе одлучује о звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плате.
 
Члан 54.
         Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и дужности грађана могу обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима управе и одговарајуће радно искуство, када је то одређено прописом.
 
4. Одговорност запослених
 
Члан 55.
         Запослена и распоређена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално на начин и по поступку утврђеним законом, колективним уговором и другим прописима.
 
5. Престанак радног односа
 
Члан 56.
         Радни однос запослених и распоређених у Општинској управи престаје под условима и на начин утврђен законом и актима донетим на основу закона.
 
 
XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
 
Члан 57.
         Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине.
         Предрачун средстава из претходног става утврђује начелник Општинске управе.
 
Члан 58.
         Средства за финансирање послова Општинске управе чине:
 • Средства за исплату зарада,
 • Средства за материјалне трошкове,
 • Средства за посебне намене,
 • Средства за набавку и одржавање опреме,
 • Средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде солидарне помоћи.
 
Члан 59.
         Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, када то не утиче на редовну делатност из њеног делокруга.
         Приходи остварени обављањем послова из претходног става уносе се у буџет општине.
 
Члан 60.
         За законито коришћење средстава на-мењених за финансирање Општинске управе одговоран је начелник Општинске управе.
 
 
XIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 61.
         Општинско веће донеће Одлуку о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској управи из члана 9. Ове Одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
 
Члан 62.
         Начелник Општинске управе ће у року од 30 дана од доношења Одлуке из члана 9. Ове Одлуке донети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.
 
Члан 63.
         Радници Општинске управе који остану нераспоређени, остварују права и обавезе у складу са законом и другим прописима.
 
Члан 64.
         Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 18/2008, 17/10- исправка).
 
Члан 65.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:010-8/12-04
Датум: 06. Јул 2012. Године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81