gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 1. Измена и допуна Пословника Општинског већа општине Алибунар, број 010-7/12-04 од 26. Јуна 2012. Године, Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника општине, на Другој седници одржаној 26. Јуна 2012. Године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
         Илија Пенца, дипломирани социјални радник из Владимировца, поставља се за секретара Општинског већа општине Алибунар, на период од четири године.
         Мандат секретара Општинског већа почиње да тече од 26. Јуна 2012. Године.
         Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-109/12-04
Датум: 26. Јун 2012. Године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81