gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне пословника Општинског већа општине Алибунар

         На основу члана 47. Став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. Тачка 10. Пословника Општинског већа општине Алибунар'', број 16/2012), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на Другој седници одржаној 26. Јуна 2012. Године усваја
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Пословнику Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар, број 16/2012), после члана 13. Додаје се члан 13а. Који гласи:
         ''Општинско веће има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Општинског већа и његових радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
         Секретара Општинског већа поставља Општинско веће на четири године, на предлог председника Општине, и може бити поново постављен.
         За секретара Општинског већа може бити постављено лице са завршеним факултетом друштвеног смера, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
         Општинско веће може, на образложен предлог председника општине, разрешити секретара и пре истека мандаа.
         Секретар Општинског већа је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине, који врши надзор над радом и актима Општинског већа.
         Секретар Општинског већа обавља послове по налогу председника општине и заменика председника општине и истовремено је и шеф кабинета председника општине.''
 
Члан 2.
         У члану 14. Став 2. Мења се и гласи:
         ''Стручне и административне послове за потребе Општинског већа обавља секретар Општинског већа, у сарадњи са надлежном службом.''
 
Члан 3.
         У члану 19. Реч ''Скупштине'' замењује се речима ''Општинског већа''.
 
Члан 4.
         У члану 35. Став 2. Реч ''Скупштине'' замењује се речима ''Општинског већа''.
 
Члан 5.
         У члану 39. Став 2. Реч ''Скупштине'' замењује се речима ''Општинског већа''.
 
Члан 6.
         Измене и допуне Пословника Општинског већа општине Алибунар ступају на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-7/12-04
Датум: 26. Јун 2012. Године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81