gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку o допуни одлуке о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. у вези са тачком 5. Статута општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине, на 42. седници, одржаној дана 20. априла 2012. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРИОРИТЕТА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            У Одлуци о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 15/11 и 3/12), у члану 1. после тачке 15. додају се тачке 16., 17., 18., 19. и 20. које гласе:
           „16. реконструкција зграде Дома културе у Владимировцу;
17. израда потребне планске и пројектне документације и извођење радова  на уређењу Новог гробља у Банатском Карловцу;
18. инвестиционо одржавање капеле на гробљу у Добрици;
19. инвестиционо одржавање и уређење јавних површина у насељеним местима Општине Алибунар;
20. изградња, реконструкција и одржавање локалних, атарских и некатегорисаних путева“.
 
Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-81/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81