gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за општину Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачке  8. Закона о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, број: 111/09 и  Измена и допуна  број: 92/2011) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар”, број: 12/2008, 13/2009 и 13/2011) Скупштина општине Алибунар на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године,  д о н о с и
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
           
Овом Одлуком одређују се оспособљена привредна друштва, предузетници и други привредни  субјекти (у даљем тексту: правна лица) од значаја за заштиту и спасавање за подручје општине Алибунар (у даљем тексту: општине Алибунар) и то:
 

Правним  лицима из тачке 1. Одлуке за ангажовање у акцијама заштите и спа-савања припада накнада у складу са тржишним ценама, што се прецизира посебним Уговорима. 
Правна лица из тачке 1. Одлуке својим планом и програмом рада, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, утвр-ђеним задацима од стране надлежног Штаба за ванредне ситуације Општине  у  плану  заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине, утврђују задатке, организацију деловања и активности ко-јима се обезбеђује учешће њихових при-падника цивилне заштите, органа и слу-жби у извршавању задатака заштите и спасавања.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-7/2012-04
Датум: 20. април 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81