gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука право на исплату једнократне финансијске помоћи мајкама за рођење првог детета

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој Педесетпрвој седници одржаној дана 20. марта 2012. године доноси следећу
 
О Д Л У К У
 
         УТВРЂУЈЕ СЕ право на исплату једнократне финансијске помоћи мајкама за рођење првог детета, а које имају пребивалиште на територији општине Алибунар, у бруто износу од 39.000,00 (словима: тридесетдеветхиљада) динара.
         Право на финансијску помоћ из става 1. ове Одлуке имају мајке које су добиле прво дете почев од 01. јануара 2012. године.
         Ради остваривања права из става 1. ове Одлуке мајке треба да доставе иста документа која се прилажу за остваривање права на финансијску помоћ по истом основу из средстава буџета Републике и Покрајине.
         Исплата финансијске помоћи из става 1. ове Одлуке извршиће се на терет буџета општине Алибунар, Раздео 2 – Председник општине.
         Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 


Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-58/12-04
Датум. 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81