gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о подршци општине Алибунар пројекту производње енергије из биогаса добијеног из биомасе који спроводи инвеститор ''Бiogas Еnergy'' ДОО. Београд

На основу члана  15. став 1. и члана 58. став 1. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар “ бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на 51. седници одржаној дана 20. марта 2012. године,  донело је
 
 
ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР ПРОЈЕКТУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОГАСА ДОБИЈЕНОГ ИЗ БИОМАСЕ КОЈИ СПРОВОДИ ИНВЕСТИТОР  ''BIOGAS ENERGY'' ДOO. БЕОГРАД
 
 
Члан 1.
 
         Инвеститор ''BIOGAS ENERGY'' DOO. Београд отпочео је улагање у обновљиве изворе енергије на територији општине Алибунар и реализује изградњу погона за производњу биогаса и три засебне мини електране капацитета од пo 990 KW, са пратећим објектима (у даљем тексту: Пројекат).
 
Члан 2.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да је Пројекат од стратешког значаја за локални економски развој Општине, и да позиционира општину као лидера у производњи енергије из обновљивих извора што ће битнo допринети унапређењу локалног социјално економског миљеа.
 
Члан 3.
 
Општинско веће општине Алибунар препознаје потребу Пројекта за несметаним снабдевањем  кукурузном силажом, која је репроматеријал у производњи биогаса. Уредно снабдевање репроматеријалом важно је за техничко функционисање и комерцијалну одрживост Пројекта.
Општинско веће општине Алибунар констатује да ометање и прекиди у снабдевању Пројекта кукурузном силажом могу узроковати финансијске губитке инвеститора и кредитора пројекта, а последично и угрозити интересе општине у погледу развоја обновљивих извора енергије и социо економског развоја.
 
Члан 4.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар, према грубом увиду у евиденцију непокретности,  располаже земљиштем у површини од цца 300 ха у сопственом власништву, а које се може користити за производњу кукурузне суилаже.
У случају да Инвеститор искаже потребу за допунским снабдевањем кукурузном силажом, Општина Алибунар ће на захтев Инвеститора спровести одговарајући поступак у складу са законом, ради доделе земљишта из става 1. овог члана Инвеститору на временски рок од најмање годину дана, а у циљу подмирења потреба Пројекта.
 
Општина Алибунар ће настојати да поступак  из става 2. овог члана по захтеву реши најдуже у року од 30 дана од поднетог захтева.
 
Члан 5.
 
         Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар у складу са чланом 64. Закона о пољоприврердном  земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006 и 41/2009) спроводи поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у површини од цца 7.000 ха.
         Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Општина Алибунар ће у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о пољопривредном зељмишту, узети у обзир потребе Инвеститора за дугорочним закупом пољопривредног земљишта у државној својини.
 
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/12-04
Датум: 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81