gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар који су расписани за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изобрима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године, утврђује

Р   О   К   О   В   Е
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини општине Алибунар утврђени су:

  1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда („Службени гласник РС“ број 19/2012);
  2. Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11);
  3. Законом о избору народних посланика („Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" бр. 35/00, 57/03- УС, 72/03-др. закон, 75/03-испр. др. закона, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/09-др. закон и 36/11);          

Рокови су следећи:

РЕДНИ БРОЈ
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
РОКОВИ
 
I РАСПСИСВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ
 
 
Расписивање избора (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012
 
Почетак тока рокова за предузимање изборних радњи (тачка 1. Одлуке о о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда)
13. март 2012. године
 
Прописивање облика и садржине образаца за спровођење изборних радњи (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима)
До 16. марта 2012. године у 24.00 часова
 
II ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА ПОДНОСИЛАЦА ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Обавештавање грађана о изборним кампањама (све јавне, политичке, промотивне и друге актривности) подносилаца изборних листа за одборнике (члан 4. Закона о локалним изборима)
Све време у поступку избора, осим за време придизборног ћутања – забрана изборне пропаганде
 
Предизборно ћутање – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)
Од 03. маја 2012. године у 24.00 часова до затварања бирачких места 06. маја 2012. године у 20.00 часова
 
III БИРАЧКИ СПИСКОВИ
 
 
Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки спосак и тражити брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 19. став 1. Закона о избору народних посланика и члан 8. став 3. Закона о локалним изборима)
Од  14. марта 2012. године
 
Закључење бирачког списка (члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
20. април 2012. године до 24.00 часова
 
Објављивање укупног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 21. априла 2012. године до 24.00 часова
 
Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу акнта министарства надлежног за послове управе (члан 5. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2012. године до 24.00 часа
 
Објављивање коначног броја бирача у „Службеном листу општине Алибунар(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)
До 03. маја 2008. године до 24.00 часа
 
IV БИРАЧКА МЕСТА И БИРАЧКИ ОДБОРИ
 
 
Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)
14. април 2012. године у 24.00 часа
 
Образовање бирачких одбора и именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу (члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)
25. април 2012. године у 24.00 часа
 
Достављање решења о именовању бирачких одбора свим подносиоцима потврђених изборних листа за одборнике (члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)
У року од 48 часова од дана доношења решења тј. до 27. априла 2012. године у 24.00 часа
 
V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
 
 
Утврђивање решења који од подносилаца изборне листе за одборнике испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора:
општинске изборне комисије (члан 14. став 5. Закона о локалним изборима)
бирачког одбора (члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима)
Даном проглашења изборне листе
 
Досављање решења о испуњењу односно неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима
У року од 24 часа од часа доношења решења
 
Доношење решења о одређивању представника поднослаца изборних листа за одборнике у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав органа за спровођење избора
 
VI ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ОДБОРНИКЕ
 
 
Подношење изборне листе за одборнике (члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)
До 20. априла 2012. године у 24.00 часа
 
Повлачење изборне листе за одборнике (члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)
До дана утврђивање збирне изборне листе
 
Проглашење изборне листе за одборнике (члан 24. став 1. Закона о локалним изборима) и достављање решења о проглашењу без одлагања (члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах по пријему, а најкасније у року од 24 часа од часа пријема – ако испуњава услове
 
Утврђивање збирне изборне листе за одборнике (члан 26. став 1. и став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године у 24.00 часова
 
Објављивање збирне изборне листе за одборнике у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 26. став 3. Закона о локалним изборима)
До 25. априла 2012. године до 24.00 часа
 
Увид у збирну изборну листу за одборнике и у документациује (члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)
48. часова од објављивања
 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
 
 
Достављање обавештења бирачима о дану, месту и времену одржавања избора (члан 54. став 4. Закона о избору народних посланика)
До 30. априла 2012. године
 
Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)
До 03. маја 2012. године у 24.00 часова
 
Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)
06. маја 2012. године од 07.00 до 20.00 часова
 
Увид у изборни материјал после спроведених избора (члан 32. Закона о локалним изборима)
До 10. маја 2012. године у 24.00 часова
 
VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
 
 
Утврђивање резултата гласања на бирачком метсту и предаја изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. Закона о локланим изборима)
Најкасније до 07. маја 2012. године до 04.00 часова
 
Утврђивање резултата гласања на бирачким местима од стране ОИК (члан 38. Закона о локалним изборима)
У року од шест часова од достављања извештаја са бирачких места
 
Расподела одборничких мандата од стране Општинске изборне комисије (члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
Објављивање резултата избора у „Службеном листу општине Алибунар“ (члан 43. Закона о локалним изборима)
До 07. маја 2012. године у 20.00 часова
 
IX ЗАШТИТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
 
 
Приговор општинској изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка (члан 52. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст који подносилац приговора сматра неправилним
 
Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 48. часова од часа пријема приговора
 
Жалба против решења Општинске изборне комисије надлежном Управном суду (члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)
У року од 24 часа од достављања решења
 
Достављање жалбе са списима надлежном Управном суду (члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
Одмах, а најкасније 12 часова од часа пријема жалбе
 
Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. Закона о локалним изборима
Најкасније у року од 48. часова од пријема жалбе са списима
 
X ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА
 
 
Додељивање мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије Општине Алибунар (члан 43. став 5. Закона о локалним изборима)
10 дана од дана објављивања укупних резултата избора тј. до 17. маја 2012. године
 
Издавање уверења о избору (члан 45. Закона о локалним изборима)
По додељивању мандата одборницима од стране Општинске изборне комисије
 
Подношење извештаја Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима и потврђивање мандата новоизабраним одборницима (члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 3. Закона о локалним изборима
По спровођењу избора

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-10/12-04
У Алибунару, 17. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81