gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Пословник Општинске изборне комисије

На основу члана 15. Закона о локалним изборим („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/10 – одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 20. марта 2008. године доноси

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I УВОДЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске изборне комисије (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

Седиште Комисије је у Алибунару, у згради општине Алибунар, Трг слободе 4.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи два печата (један велики и један мали).

Велики печат је пречника 42мм са грбом Републике Србије у средини и следећим текстом исписаном у концентричним круговима око грба Републике Србије:

 • у спољном кругу: Република Србија
 • у следећем унутрашњем кругу: Аутономна Покрајина Војводина
 • у следећем унутрашњем кругу: Општина Алибунар
 • у следећем унутрашњем кругу: Општинска изборна комисија
 • у следећем унутрашњем кругу: Алибунар

Печат је исписан на српском језику ћириличним писмом и латиничним писмом и на румунском језику и писму и словачком језику и писму.

Мали печат је пречника 28мм, истоветан као и велики печат и користи се  за оверу финансијске документације.

Велики печат поверава се секретару Општинске изборне комисије.

Мали печат поверава се належној финасијској служби – рачуноводству.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.

Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, а у прошиерном саству по један члан представник подносиоца изборне листе који је поднео предлог кандидата за најмање две трећине изборне листе (за најмање 16 кандидата).

Члан 6.

Комисија има секретара кога именује Скупштина општине, који учествује у раду Комисије, без права одлучивања.

Члан 7.

Председник и секретар комисије имају заменике. Сви морају бити дипломирани правници.

Чланови Комисије имају заменике.

Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

Члан 8.

Комисија решењем утврђује да подносилац изборне испуњава услове за одређивање свог представника у проширени састав овог органа даном проглашења изборне листе, истовремено са проглашењем изборне листе.

Решење о испуњењу, ондосно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе Комисија доставља подносиоцу изборне листе на адресу коју означи подносилац изборне листе у року од 24 часа од часа доношења решења.

Представник подносиоца изборне листе постаје члан Комисије у проширеном саставу најкасније 24 часа од доношења решења.

Члан 9.

Састав Комисије објављује се у „Службеном листу општине Алибунар“

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.

Комисије у оквиру надлежности утврђене Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака:

 1. стара се о законитости у спровођењу избора за одборнике;
 2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређењности бирача на бирачким местима и о доступности бирачких места бирачима;
 3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
 5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
 6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
 7. проглашава изборне листе;
 8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и и записнички их предаје бирачким одборима;
 9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
 10. подноси извештај Скупштини општине Алибунар о спорведеним изборима за одборнике;
 11. доставља министарству надлежном за послове локлане самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистистике податке о спорвођењу и резултатима избора за одборнике, непосолредно по завршетку избора;
 12. обавља и друге послове одређене прописима одређене прописима о избору одборника
 13. сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике;
 14. утврђује да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, у складу са законом;
 15. одрећује начин чувања и руковања изборним материјалом;
 16. издаје уверење о избору за одборника Скупштине општине Алибунар;
 17. решава по приговорима који су јој упућени;
 18. даје, по потреби, мишљења и обавештења у вези са применом закона и других прописа о избору одборника скупштине општине;

IV НАЧИН РАДА

Члан 11.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.

Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.

Члан 12.

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.

Рад Комисије је јаван.

Члан 13.

Комисија ради у седницама.

Седница Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу или, у захтеваном року, кад то предложи најмање трећина чланова Комисије.

У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици.

Члан 14.

Позив за седницу Комисје, са предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима, по правилу у писменом облику, најдоцније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин. О позивању телефоном саставља се службена забележба о обављеном телефонском позиву.

Изузетно, позив за седницу Комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року, при чему је председник Комисије дужан да на почетку седнице образложи такав постпак.

О достављању позива за седницу и обавештавање путем телефона или на други начин стара се секретар Комисије.

Члан 15.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.

Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.

Председник (заменик председника) и чланови комисје са правом гласа на седници, у сталном и проширеном саставу, имају право да издвоје своје мишљење о појединим питањима из надлежности рада Комисије. Издвојено мишљење уноси се изравно у записник. Члан Комисије који је издвоји мишљење своје издвојено мишљење изравно диктира у записник и потписује га посебно.

Право да у својству члана комисије учествује у раду седнице, даје предлоге  и гласа има председник комисије и чланови комисије у сталном и проширеном саставу, а њихови заменици само у њиховом одсуству.

Члан 16.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може формирати радну групу из реда својих чланова, којој помоћ могу пружити стручни радници.

Комисија може, по потреби, задужити поједине чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију са утврђеним стањем и предлаже јој одговарајућа решења.

Члан 17.

Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.

Саопштење за јавност даје предсеседник Комисије, заменик председника Комисије, секретар Комисије и заменик секретара Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Конференцију за штампу, по одобрењу Комисије, може одржати председник или заменик председника Комисије или члан Комисије којег Комисија овласти.

Члан 18.

У остваривању својих задатака Комисије, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.

О приговорима који су упућени Комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања приговора, и на основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.

Стручно мишљење из предходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора и свим подносиоцима изборних листа, на адресу означену на предлогу овлашћеног подносица изборне листе.

Члан 20.

Када је против решења Комисије по приговору поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, надлежном окружном суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 21.

У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређењна Законом  локланим изборима и другим законима који се сходно примењују, сходно се примењује Закон о општем управном поступку.

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 22.

Средства за рад органа за споровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџету општине Алибунар.

Члан 23.

Чланови Комисије и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.

Висину трошкова за рад у Општинској изборној комисији, Комсија одређује посебном одлуком.

Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и 23. став 2. су председник и секретар Комисије.

Члан 24.

Општинска управа општине Алибунар обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије, у складу са законом и одлуком о организацији општинске управе.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 25.

На седници Комисије врши се аудио-снимање седнице и записник о раду Комисије.

Записник садржи главне податке о раду Комисије на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о резултатима гласања по појединим питањима.

О вођењу и чувању засписника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.

Записник потписују председник и секрета Комисије.

Пре усвајања, записник се може користити само по одобрењу председника Комисије.

Члан 26.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалом и руковање тим материијалом, у складу са законом.

Члан 27.

У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документације (архивска грађа Комисије), са којом се постпа у складу са прописима.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог пословника.

Члан 29.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:013-2-2/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
Биљана Враговић с р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81