gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о условима и начину коришћења службених возила

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2008 и 16/2008), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2012. године доноси
 
 
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 
Члан 1.
         Овим Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе рада органа и служби Општине Алибунар (у даљем тексту: органи Општине).
         Органи Општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и економичном коришћењу службених возила и да их користе само када природа и услови рада то захтевају.
 
Члан 2.
         Службена возила користе се за обављање службених задатака и послова, односно за потребе рада органа Општине.
         Потребама рада органа Општине у смислу овог Правилника сматрају се послови који проистичу из делокруга послова сваког органа.
         Поред коришћења за потребе рада органа Општине, возила се могу користити и за обављање послова протоколарне природе, као и послова односа са јавношћу.
         Службена возила могу се користити за службено путовање у иностранство на основу одобрења председника општине Алибуанр.
         Изузетно, службено возио може се користити за потребе одређених категорија грађана (превоз тешко болесног лица, уручење друштвеног признања, такмичења и сл.), као и за потребе удружења грађана.
 
Члан 3.
         Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар.
         Право на употребу службеног возила имају и изабрана, именована и постављена лица у органима Општине и запослени Општинске управе.
Члан 4.
         Коришћење службених возила датих на коришћење Општинском већу и Општинској управи одобрава се на основу захтева за коришћење возила у којем се наводи разлог и време коришћења истог.
         Изузетно, приватна возила могу се користити у службене сврхе, а на основу одобрења овлашћених лица у органима Општине.
 
Члан 5.
         О коришћењу службених возила датих на коришћење органима Општине одлучују овлашћена лица.
         Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, начелник Општинске управе, секретар Општинског већа, секретар Скупштине општине и секретари секретаријата Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење.
 
Члан 6.
         Службена возила користе се на основу путног налога.
         Путни налог садржи: назив правног лица; место и датум издавања налога; име и презиме корисника; име и презиме возача; ознаку возила са регистарским броје; реалцију путовања; број пређених километара; стање бројила; потпис возача и овлашћеног лица.
 
Члан 7.
         Службеним возилом управљају распоређени на пословима возача, а изузетно возилом могу управљати и други запослени са возачком дозволом за управљањем моторним возилом одређене категорије.
         Возилом не могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине.
 
Члан 8.
         По обављеном службеном послу, лице које користи службено возило дужно је да возило паркира на службеном паркингу Општине Алибунар.
         Лице које користи службено возило, као и возачи, не могу ван радног времена, за време викенда и државним празиком да користе службено возило.
 
Члан 9.
         Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.
         Управљање службеним возилом у смислу става 1. овог члана јесте њихово одржавање, обнављање, старање о њиховом коришћењу, као и извршавање законских и других обавеза у вези службених возила.
 
Члан 10.
         Одсек за опште послове Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар дужан је:
  1. да се стара о техничкој исправности возила;
  2. да возила опреми потребним резервним деловима, алатом и другом опремом у складу са законом;
  3. да води уредне евиденције о утрошку горива и мазива, као и да врши друге послове од значаја за коришћење службених возила.
 
Члан 11.
         Возач је дужан да пре пута прегледа да ли је возило опремљено потребном опремом и да ли је технички исправно.
 
Члан 12.
         На основу издатог путног налога и одобрења овлашћених лица органа Општине за набављање горива, возач точи гориво на бензинској пумпи.
         Ради признавања утрошка, возач је дужан да достави фискални рачун – исечак, којим доказује да је испоручена одређена количина горива.
 
Члан 13.
         На питања која нису регулисана свим Правилником, а везана су за коришћење службених возила, сходно ће се примењивати одредбе важећих прописа из области безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају.
 
Члан 14.
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-20/12-04
Датум: 06. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81