gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2008 и 16/2008), Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2012. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 
I
         Овим Правилником о условима и начину коришћења мобилних телефона (у даљем тексту: Правилник), утврђују се услови и начин коришћења мобилних телефона и SIM картица за службене потребе изабраних и постављених лица у општини Алибунар.
 
II
         Право на доделу коришћења службених мобилних телефона и SIM картица за службене потребе у органима из члана I овог Правилника имају:
изабрана и постављена лица у органима општине Алибунар и
помоћници председника општине и саветник председника општине.
         Начин и услови коришћења мобилног телефона за запослене у Општинској управи уредиће начелник Општинске управе посебним правилником.
 
III
         Трошкови коришћења мобилних телефона и SIM картица, који се плаћају на терет буџета општине Алибунар, утврђује се у месечном износу у висини:
 1. за председника општине Алибунар – без лимита,
 2. за заменика председника општине Алибунар  – 2.000,00 динара,
 3. за председника Скупштине општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 4. за заменика председника Скупштине општине Алибунар – 1.000,00 динара,
 5. за чланове Општинског већа општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 6. за секретара Општинског већа општине Алибунар – 2.000,00 дианра,
 7. за секретара Скупштине општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 8. за начелника Општинске управе општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 9. за помоћника председника општине Алибунар – 2.000,00 динара,
 10. за саветника председниак општине Алибунар – 2.000,00 динара.
         Изузетно, дозвољени месечни износ трошкова коришћења мобилног телефона може износити више од износа утврђеног у  ставу 1. тачка 2. овог члана, по посебном решењу председника општине Алибунар.
 
 
IV
         Висина трошкова моблиних телефона и SIM картица прати се месечно. Сваки корисник мобилног телефона у случају прекорачења износа наведеног у члану III овог Правилника сам сноси трошкове изнад одобреног износа.
         У циљу обезбеђења плаћања, сваки корисник мобилног телефона и SIM картице потписује Изјаву о обустављању дела плате или накнаде на име измирења износа трошкова рачуна за мобилни телефон, изнад одобреног износа.
 
V
         О спровођењу овог Правилника стара се Секретаријат за финансије Општинске управе општине Алибунар.
 
VI
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-19/12-04
Датум: 06. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81