gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈКП ''Бунар'' Владимировац, број 8/2011 од 01.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-4/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81