gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању председника и чланова савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на 40. седници од 09. марта 2012. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар (у даљем тексту: Савет) и то:
  1. Саша Цветковић – председник;
  2. Звонко Завишић – члан,
  3. Драгана Коматина – члан,
  4. Живана Петровић – члан,
  5. Гордана Стојановић – члан.
         Председник и чланови Савета имају право на накнаду за рад у складу са прописима којима се регулишу накнаде за рад чланова скупштинских радних тела.
 
Члан 2.
         Мандат чланова Савета траје четири године и почиње да тече од 09. марта 2012. године.
 
Члан 3.
         Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова Савета за запошљавање општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 14/2010 и 1/2012).
 
Члан 4.
         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-45/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81