gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о допуни одлуке о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. а у вези са тачком 5. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2011), у члану 1. после тачке 14. додаје се тачка 15. која гласи:
         ''15. Реконструкција – техничко побољшање јавне расвете у Општини Алибунар (набавка и монтажа уређаја за централну континуалну регулацију светлосног флукса у циљу уштеде електричне енергије.''
 
Члан 2.
         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-41/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81