gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о проширивању улице Железничке у насељеном месту Алибунар

На основу члана 93. Закона о локалној самоупраи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 11. и 15. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПРОШИРИВАЊУ УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР
 
 
Члан 1.
         Утврђује се проширивање постојеће Улице железничке у насељеном месту Алибунар за парцеле у К.О. Алибунар, топ.бројеви: 2389, 1403, 1402/1, 0402/2, 1401, 1407, 1406 и 1408/1.
         Наведене парцеле налазе се у оквиру грађевинског реона.
 
Члан 2.
         Физичка и правна лица која имају објекте на парцелама наведеним у члану 1. ове Одлуке дужна су се служити називом Улица железничка даном ступања на снагу ове Одлуке.
 
Члан 3.
         На основу ове Одлуке утврдиће се кућни борјеви за парцеле наведене у члану 1. ове Одлуке.
 
Члан 4.
         Одлуку доставити Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Алибунар ради уписа у регистру улица.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-6/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81