gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Братство и Јединство“ Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 39. седници одржаној 27. јануара 2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Адријан Живку са функције члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника оснивача.
  2. Именује се Звонко Завишић на функцију члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника оснивача.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Братство и јеиднство“ Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-1/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан Др Отонога 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81