gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама одлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 И 13/11), на 39. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 27. јануара 2012. године, донета је

О   Д   Л   У   К   А
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА
И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2008, 18/2008, 2/2009, 11/09, 14/09, 17/09, 6/10, 14/10, 2/11, 3/11, 11/11 и 12/11), члан 5. став 1. мења се и гласи:

 ''Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица су следећи:

  • 7.76 за председника општине,
  • 7.76 за заменика председника општине,
  • 23.86 за секретара Скупштине општине,
  • 23.86 за начелника Општинске управе,
  • 23.86 за секретара Општинског већа,
  • 23.86 за помоћника председника општине,
  • 3.90 за члана Општинског већа.

Председник Општине има право на увећање коефицијента по основу овлашћења везаних за буџет општине, у складу са прописима.“

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-2/12-04
Датум: 27. јануар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81