gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о укидању Одлуке о укидању Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. тачка 17. и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Укида се Одлука о укидању Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 2/2010 и 3/2011).

 

Члан 2.

         По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се именовање вршиоца дужности директора, Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 3.

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-4/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81