gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о мрежи објеката дечјег вртића на територији општине Алибунар

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 и 52/11), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних школа („Службени гласник РС бро 80/2010), члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11),  Скупштина општине Алибунар, на 38. седници од 21. децембра 2011.г. доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О МРЕЖИ ОБЈЕКАТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Овом Одлуком утврђује се мрежа објеката дечјег вртића на територији Општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Број и просторни распоред објеката је у оквиру делатности Предшколске установе „Полетарац“ са седиштем у Алибунару, Улица Вука Караџића број 4, у издвојеним објектима и у оквиру зграда основних школа.

 

Члан 3.

            Делатност Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар у облику јаслица, забавишта и припремног предшколског програма у издвојеним објектима обавља се и у насељеним местима:

 1. Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина бб
 2. Владимировац, Улица цара Лазара број 45.

            Рад у облику забавишта и припремног школског програма у оквиру зграда основних школа обавља се у насељеним местима:

 1. Владимировац – Колонија, Улица Паје Маргановића бб;
 2. Николинци, Улица главна број 42,
 3. Локве, Улица Лењинова број 95,
 4. Јаношик, Улица Едварда Кардеља број 59,
 5. Иланџа, Улица Милоша Црњанског број 88,
 6. Нови Козјак, Улица војвођанска број 58,
 7. Добрица, Улица светог Саве број 408,
 8. Селеуш, Улица школска број 4.

 

Члан 4.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи објеката дечјег вртића на територији Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 2/05)

 

Члан 5.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 61-12/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81