gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности за рад пијаце у Николинцима

         На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 7. Одлуке о пијацама (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/1996 и 10/2005), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седици одржаној дана 21. децембар 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД
ПИЈАЦЕ У НИКОЛИНЦИМА

 

  1. Даје се сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице Николинци, број 101/11 од 01. јула 2011. године, за рад пијаце у Николинцима, на парцели у к.о. Николинци, део парцеле топ.бр. 1765, површине 120 m² - део Улице виноградарске у Николинцима. Парцела се налази у грађевинском подручју, државна својина са правом коришћења Општине Алибунар.
  2. За пијачни дан одређује се сваки уторак у седмици.
  3. Пријачни дан је једанпут седнично.
  4. Управљање пијацом, опремање пијаце, сходно Одлуци о пијацама, и наплату прихода од вршења пијачне делатности вршиће Месна заједница Николинци.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-136/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81