gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Самосталног члана Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС и 24/11) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ САМОСТАЛНОГ ЧЛАНА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11 и 9/11) – Самостални чланови Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 7/11), у члану 15. после става 2. се додају нови ставови 3., 4., 5. и 6. који гласе:

         ''Обавезе по основу дуга за накнаду за закуп јавне површине се могу уплатити једнократном уплатом, ил у највише 12 једнаких месечних рата.

         Ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, ако је инвеститор правно лице, дужан је да Секретаријату достави један од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију ''без приговора'' и наплату ''на први позив'', са клаузулом о укључењу валоризације у гаранцију, хипотеку у корист општине Алибунар, меницу или други инструмент обезбеђења.

         Наплату инструмената из претходног става, општина Алибунар ће вршити у корист прописаних уплатних рачуна накнаде за закуп јавне површине, број 840-741534843-98, у корист Буџета општине Алибунар.

         Наплата приспелих задужења, на неплаћених у уговореним роковима од стране физичких лица, извршиће се принудним путем, сходно прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.''

         Досадашњи ставови 3., 4., 5. и 6. постају ставови 7., 8., 9. и 10.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-92/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81