gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године доноси следеће

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар, број 1/2011 од 16. децембра 2011. године, који је донео Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар.

 

Члан 2.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-137/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81