gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи ('' Сл. гласник РС'', број 129/2007), члана 40. алинеја 18. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о држању домаћих животиња на територији општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 3/2011) - у даљем тексту: Одлука - у члану 13. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:

''- да се стаје, торови, свињци и живинарници, налазе на удаљеностио која не може бити мања од 15 m од стамбених објеката, а најмање 1,5 m од међне линије, а најмање 25 m од улице, као и да су опремљени свим потребним садржајима (посебни објекти за држање стоке, ограђен простор од мрежасте жице за држање живине, могућност лаког прилаза ради чишћења и др.) у циљу адеклватног хигијенског одржавања.''

 

Члан 2.

            У Одлуци у члану 13. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:

''- да депоније стајског смећа буду непропусне, од бетона и покривене покретним капком, а постављене на удаљености која не може бити мања од 25 m од стамбених објеката, а најмање 1,5 m од међне линије.''

 

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-28/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                 

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81