gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар

На основу члана 12. закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', број 43/2003), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Одлуци о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 12/2011), у члану 4. додаје се тачка 5, која гласи:

      ''5. два одборника Скупштине општине Алибунар.''

 

Члан 2.

         Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

         ''Чланови Уређивачког колегијума имају право на накнаду за рад Уређивачког колегијума и то:

  1. уредник – по коефицијенту 2,5;
  2. помоћник уредника – по коефицијенту 1,7;
  3. лице задужено за унос текста – по коефицијенту 1;
  4. лице задужено за компјутерску обраду текста – по коефицијенту 1;
  5. одборници Скупштине општине Алибунар – по коефицијенту 1.''

 

Члан 3.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-115/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога

 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81