gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар

         На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2. и члана. 110. и 111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи ''Службени гласник РС'' бр.129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист Општине Алибунар'', бр.12/2008 и 13/2009), Скупштина општина Алибунар, на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године, донела је                                            

О Д Л У К У
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуга социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), за чије је остваривање надлежна општина Алибунар као и начин финансирања и обезбеђивања средстава.

         Услуге у социјалној заштити и материјалну подршку утврђене овом одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем на територији општине Aлибунар, а изузетно лица која  се затекну на тери-торији општине Алибунар у стању социјалне потребе.

 

2. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Члан 2.

Облици социјалне заштите која се уређују овом одлуком су права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи и услуге социјалне заштите.

 

Члан 3.

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника.                            

        Облици Материјалне подршке су:

 1. једнократна новчана помоћ,
 2. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу.  

         Друга права – посебни облици социјалне заштите o чијем се обезбеђивању стара општина су:

 1. помоћ у натури:  огрев, књиге, школски прибор и животне намирнице,
 2. накнада трошкова сахране;
 3. регресирање трошкова превоза и смештаја у ученичке и студентске домове,
 4. регресирање боравка у предшколској установи,
 5. регресирање и бесплатне ужине, 
 6. подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота,
 7. трошкови рада сталне комисије за попис и процену имовине лица која се налазе под старатељством,
 8. новчана помоћ породице храниоца који је на дoбровољном служењу војног рока,
 9. народна кухиња;
 10. субвенције комуналних услуга,
 11. накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи,
 12. регресирање медицинских услуга,
 13. помоћ незапосленим студентима на територији општине Алибунар ради праћења програма студија.

         Права утврђена ставом 1. и 2. овог члана везана су за личност и не могу се преносити. 

         Услуге социјалне заштите су:

 1. помоћ у кући,
 2. привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу,
 3. дневни боравак за децу са сметњама у менталном развоју,
 4. рад мобилног тима и услуге неодложних интервенција,
 5. клубови за одрасла и стара лица,

6.         имплементација права утврђених Стратегијом социјалне заштите општине Алибунар и други облици социјалне заштите приоритетни за општину Алибунар.

 

Члан 4.

         Обим  и услови за остваривање права  и услуга из 3. ове Одлуке зависе од расположивих средстава у буџету општине. 

         Средства  за  финансирање  права  и  услуга  социјалне  заштите  из  члана 3. ове  Одлуке обе-збеђују  се  у  буџету општине,  учешћем  корисника права  и  њихових  сродника  обавезних  на  издр-жавање, од спонзора, донатора и других извора. 

 

3.  МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

 

           1. Једнократна новчана помоћ

 

Члан 5.

         Право на  једнократну новчану помоћ  имају појединци  и породице које  се налазе у  стању  тренутне потребе  или  изузетно  тешкој  ситуацији,  коју  не  могу самостално  превазићи  у  случајевима:  задовољавања основних  животних  потреба,  постпеналне  заштите, прихвата  по  престанку  смештаја  и  у  другим ситуацијама  по  процени  Центра  за  социјални  рад општине Алибунар  (у даљем тексту: Центар за социјални рад).

         Задовољавањем  основних  животних  потреба сматра  се:  набавка  намирница,  а  у  изузетним случајевима,  набавка  неопходне  гардеробе,  као  и задовољавање других потреба  изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, хируршке интервенције, тешка инвалидност и сл.).

 

Члан 6.

         Висина  једнократне новчане помоћи утврђује се  зависно  од  потреба  и  стања  појединца,  односно породице.

         Једнократна  новчана  помоћ  не може бити већа од  висине  просечне зараде остварене по запосленом у општини Алибунар.

 

Члан 7.

         Право  на  једнократну  новчану  помоћ појединац  или  породица  могу  да  остваре  највише  три пута у току једне календарске године.

         Изузетно од става 1 овог члана, појединац или породица  могу  ово  право користити  и  више  од три пута  у календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства остварена  по  основу  овог  права  не  прелазе  износ просечне  месечне  нето  зараде  по  запосленом исплаћене  на  територији  општине  према последњем објављеном статистичком податку. 

 

Члан 8.

         У поступку решавања о праву на једнократну новчану  помоћ Центар за социјални  рад, дужан  је  да цени да ли се пружањем других облика социјалне заштите може  ефикасније  постићи  задовољавање  потреба корисника. 

         Новчана накнада за добровољно радно анга-жовање у локалној заједници припада радно спо-собним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.  Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не може остварити право на једнократну новчану помоћ.

 

Члан 9.

         Поступак  за  остваривање  права  на једно-кратну  новчану  помоћ  је  хитан, а рок  за доно-шење  решења  по  поднетом  захтеву  за оства-ривање  овог  права  је  до месец дана  од  дана подношења  захтева,  односно  од  дана  утврђеног стања  социјалне  потребе  по  службеној  дужности  од стране Центра за социјални рад, уколико су обезбеђена средства за исплату права. 

 

          2. Опрема корисника за смештај у уста-нову социјалне заштите или другу породицу

 

Члан 10.

         Право  на  опрему  за  смештај  у  установу со-цијалне  заштите  или  другу  породицу  има  лице  које  се упућује  на  смештај  у  установу  социјалне  заштите  или другу породицу, а ту опрему не може обезбедити сам, нити  је могу  обезбедити  сродни-ци  који  су  у  складу  са позитивним прописима дужни да учествују у његовом  издржавању. 

 

Члан 11.

         Опрема  корисника  за  смештај  у  установу социјалне  заштите,  односно  другу  породицу  обухвата одећу,  обућу  и  трошкове  превоза  корисника  до установе, односно породице.

         Путни  трошкови  до  установе,  односно породице  у  коју  се  корисник  упућује  на  смештај, подразумевају  стварне  трошкове  превоза,  а  о  врсти  и начину превоза одлуку доноси Центар за социјални рад, узимајући  у  обзир  пре  свега  здравствено  стање  и узраст корисника који се смешта.

 

Члан 12.

         О  праву  на  опрему  за  смештај  корисника  у установу социјалне заштите или другу породицу одлучује Центар  за  социјални  рад  решењем,  након  утврђивања да ли су испуњени услови из члана 10. ове одлуке. 

         Центар  за  социјални  рад  ће  обезбедити,  у складу  са  решењем  о  признатом  праву  на  опрему, набавку  неопходне  обуће  и  одеће  као  и  путне трошкове кориснику који се упућује на смештај.

 

 

4.  ДРУГА ПРАВА  –  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

          1. Помоћ у натури

 

         1.1. Набавка огрева

 

Члан 13.

         Право на набавку огрева могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, из категорије старих лица без породичног старања као и појединци и породице у стању социјалне потребе, а чији су чланови  радно неспособни или лошег здравственог стања  и самохране породице ( где је други родитељ преминуо).                       

         Корисницима који остваре право на огрев испоручиће се огревно дрво у количини од 1- 3 м3 или противредност у новчаном износу.

         Обезбеђење помоћи из става 1. овог члана  вршиће се у оквиру расположивих средстава буџета општине Алибунар за односну годину, путем Органа, Организације или Установе коју одреди Општина.

 

          1.2.  Набавка уџбеника и школског прибора за ученике основних школа

 

Члан 14.

         Редовним ученицима основних школа на територији општине из породица корисника НСП-а и које се нађу у стању изузетно тешке социјалне потребе, могу се набавити уџбеници и школски прибор, у складу са могућностима Општине и посебном одлуком Општине за наведену школску годину.

         Набавка уџбеника подразумева набавку нових уџбеника и/или набавку коришћених уџбеника у акцијама које ће се спроводити са основним школама.

         Коначан списак корисника за право из става 1 овог члана сачиниће општински орган надлежан за образовање у сарадњи са основним школама и Центром за социјални рад.

 

          1.3. Животне намирнице (хлеб и млеко)

 

Члан 15.

         Корисницима НСП-а или другим појединцима и породицама који се нађу у стању изузетно тешке социјалне ситуације  може се краткорочно,  одобрити право на хлеб и млеко (1-3 векне хлеба и 1-3 литре млека дневно) који ће корисник преузимати у одређеној продавници.

         Право утвђује Центар за социјални рад доношењем решења у којем је наведена дневна количина намирница,  рок у којем се право користи и трговинска радња где ће се преузимати намирнице. 

 

Члан 16.

         Помоћ у натури утврђује се када се применом метода  стручног социјалног рада, због хитности поступања, процени да је то најбољи и најефикаснији начин хитне материјалне помоћи,  за  корисника који се нашао у стању изузетне социјалне потребе (изискује и процену потребе хитне интервенције).

         Потребна документа и неопходну процедуру у поступку утврђивања права на помоћ у натури доноси Центар.

         Средства за помоћ у натури  обезбеђује општина, други спонзори и донатори.

   

      2. Накнада трошкова сахране

 

Члан 17.

         Накнада трошкова сахране признаје се за:

 1. кориснике НСП-а и чланове њихових породица за које носилац остварује право са местом пребивалишта, односно боравишта у местима општине Алибунар,
 2. лица која немају законске обвезнике издржавања,
 3. лица за које трошкове смештаја у установе социјалне заштите у целости сноси буџет Републике Србије,
 4. непозната лица или лица непознатог пребивалишта која се нађу на територији општине Алибунар.

         Накнада трошкова сахране се може одобрити и другим лицима који су у стању социјалне потребе а нису остваривали приходе, немају непокретну и покретну имовину из које би се наведени трошкови могли  намирити,  са местом пребивалишта  односно боравишта у местима општине Алибунар.

           

Члан 18.

         О праву на покривање  трошкова сахране одлучује Центар на основу захтева надлежног органа Општинске управе – месне канцеларије, месне заједнице, другог лица или по службеној дужности.

         Трошкови обухватају основну опрему најниже вредности и радње које су неопходне за обављање сахране покојника.

         Трошкови сахране признају се у висини најмање цене од стране предузећа, која су регистрована за ту делатност са територије општине Алибунар, по одлуци Општинског већа.

         Средства за ове намене обезбеђује општина.

         У случају да Центар утврди постојање заоставштине умрлог лица, или друго право за накнаду трошкова сахране (здравствено осигурање, животно осигурање и др.) рефундираће се износ трошкова сахране и исти се пренети у буџет општине Алибунар.

 

           3. Регресирање трошкова превоза и смештаја у  ученичким и  студентским  домовима

 

Члан 19.

         Право на месечне карте средњошколаца обезбеђује се на предлог надлежног органа Општинске управе, а реализују путем Центра за социјални рад.

         Регрес у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају и редовни ученици:

- из породица  корисника НСП-а,

- без родитељског старања на породичном смештају,

- самохраних родитеља (уз доказ о смрти другог родитеља) која су у стању социјалне потребе.

         Право из става 1 овог члана имају ученици који редовно и свакодневно похађају основну, средњу  или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања.

 

Члан 20.

         Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) из категорија сагласно члану 19. Став 2. који се налазе смештени у ученичким и студентским домовима имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

         Редовни ученици и студенти из категорија сагласно члану 19. Став 2. имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у  висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине.

         За реализацију права из члана 19. и 20. Став 1., 2. задужује се надлежни секретаријат Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

          4. Право на регресирање  боравка  у предшколској установи

 

Члан 21.

         Право на бесплатан боравак у предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта:

 1. из породица корисника НСП-а,
 2. самохраних родитеља који су у стању социјалне потребе (уз прилагање доказа о смрти другог родитеља или родитеља о неиспуњавању обавезе издржавања из било ког разлога, по судским пресудама или другим доказима на основу којих је неспорно да се издржавање не даје),
 3. ометена у развоју,
 4. без родитељског старања на породичном смештају.

         За реализацију  права из овог члана задужује се надлежни секретаријат Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

          5. Право на бесплатну ужину

 

Члан 22.

         Право на бесплатну ужину у основним школама на територији општине Алибунар имају редовни ученици:

 1. из породица корисника НСП-а,
 2. самохраних родитеља која су у стању социјалне потребе, уз испуњење услова из члана 21 алинеја 2 ове одлуке,
 3. који похађају основну школу за децу у сметњама у развоју,
 4. без родитељског старања на породичном смештају,
 5. из  породица које се нађу у стању социјалне потребе.

         За реализацију  права из овог члана задужује се надлежни секретаријат  Општинске управе Алибунар, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

           6. Подршка деци без  родитељског старања за почетак самосталног живота

 

Члан 23.

         Ово право се обезбеђује деци која се налазе у хранитељским породицама и установама за смештај корисника, а за које Центар за социјални рад утврди да им је потребна подршка за самосталан живот.

         Подршка им је потребна као припрема за прелазак из структуираног и надгледаног окружења (хранитељска породица или установа) у самосталан живот, односно стицање таквих животних вештина, који ће га у потпуности оспособити за самосталан живот.

         Право подразумева обезбеђење средстава за основне животне трошкове (станарина, комуналне и друге трошкове) најдуже до 1 године по изласку из система социјалне заштите, као и обезбеђивање средстава за додатно образовање и усавршавање ради бржег и извеснијег запослења.

         Право на неки од видова подршке утврђује Центар за социјални рад, а средства се обезбеђују у општинском буџету.

 

           7. Трошкови рада сталне комисије за попис и процену  имовине  лица која се налазе под старатељством

 

Члан 24.

         Средства за рад сталне комисије за попис имовине лица под старатељством, чија је обавеза постојања и рада прописана чланом 125 породичног закона РС ("Сл. гласник РС" бр. 18/05), обезбеђују се за лица стављена под старатељство, која немају приходе и која из сопствених прихода и имовине не могу подмирити иста, а да се тиме не угрози њихово издржавање.

         Комисију, сагласно закону, формира Центар за социјални рад као орган старатељства.

         Средства се обезбеђују буџетом општине, а реализују преко Центра за социјални рад на основу трошковника комисије, одобреног од стране председника општине.

         Уколико надлежни министар за породичну заштиту пропише актом да ће се средства за финансирање сталне комисије обезбедити у буџету надлежног министарства, Центар ће сва средства добијена од стране општине за те намене вратити у буџет општине одмах по добијању истих из буџета републике.

 

           8. Новчана помоћ породице храниоца који је на добровољном служењу војног рока 

 

Члан 25.

         Породица чији се хранитељ налази на добровољном служењу војног рока има право на новчану помоћ под условима да нема никаквих личних примања, примања по другом основу и да не може да оствари друго право из социјалне заштите.

         Право из става 1. овог члана остварује се у висини, по поступку и на начин прописан законом.

         Одељење за друштвене делатности Општинске управе води поступак и доноси решење, а исплата средстава се врши преко Центра за социјални рад.

         Средства за реализацију овог права обезбеђује општина, а планира их у буџету.

 

        9. Народна кухиња (бесплатни оброк)

  

Члан 26.

         Право на бесплатан оброк имају појединац или породица из категорије најугроженијих општине Алибунар који нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе и који имају приходе до износа  висине новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев. 

 

Члан 27.

         Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка дневно или од пакета прехрамбених намирница за припрему оброка у току једног месеца с тим што се количина прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од броја чланова породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк.

 

Члан 28.

         Захтев за остваривање права на коришћење бесплатног оброка подноси се Центру за социјални рад ''1.Март'' Алиибунару, који врши процену социјалне угрожености у складу са овом Одлуком..

         Поступак за остваривање права покреће се на захтев појединца ако живи сам, носиоца заједничког домаћинства, законског заступника односно стараоца и по службеној дужности.

 

Члан 29.

         Уз захтев за бесплатан оброк прилаже се следећа документација:

- копије личних карата свих пунолетних чланова породице и за малолетну децу у породици извод из МКР;

- потврде о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приход;

- потврде из евиденције Националне службе запошљавања за незапослене чланове заједничког домаћинства или потврда о редовном школовању;

- уверење РГЗ - Службе за катастар непокре-тности о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства;

- уверења о имовном стању из Пореске управе из места становања и места рођења за све пунолетне чланове домаћинства.

         Документацију из претходног става, уз захтев не подносе лица корисници новчане социјалне помоћи.

 

Члан 30.

         Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су укупни месечни приходи до 20% изнад износа новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу подношења, а по процени стручног тима Центра за социјални рад, која живе у изузетно тешким социјалним условима (самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, болесни и инвалиди, оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена eлементарном непогодом и др.)

 

Члан 31.

         Право на бесплатан оброк остварује се за период од годину дана након чега је корисник дужан да обнови захтев.

         О свакој промени битној за коришћење права корисник је дужан да обавести Центар за социјални рад, у року од пет дана.

 

Члан 32.

         Право на бесплатни оброк обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста Алибунар пет дана у току седмице једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном.

         Пакети хране се обезбеђују и дистрибуирају за социјално угрожена лица у осталим насељима, под истим условима за остваривање права на бесплатан оброк, а динамика расподеле зависи од количине расположивих намирница.

         Ближе услове у погледу начина организова-ња бесплатног оброка утврђује Црвени крст Али-бунар на основу броја корисника бесплатног обро-ка, на који сагласност даје председник општине.

         Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају и обезбеђују у буџету општине и из других извора.

         Уколико Организација Црвеног Крста, или друго правно или физичко лице, или други орган власти или организација, набави, или на други начин обезбеди  прехрамбене намирнице за потребе корисника бесплатног оброка, садржина и начин испоруке пакета прехрамбених намирница биће уређена посебним актом Црвеног  крста.

         Црвени крст подноси Скупштини општине најмање једном годишње извештај о реализацији бесплатног оброка, у складу са Законом.

 

Члан 33.

         Центар за социјални рад ће решавајући по захтеву примењивати одредбе Закона о општем управном поступку, и Закона о социјалној заштити и ове Одлуке, користећи методе стручног рада и тумачења наведених прописа.

         Општинска организација Црвеног крста у Алиибунар, током трајања права на коришћење народне кухиње, прати реализацију и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене чињеничног стања.

 

10. Субвенције (локалних)  комуналних услуга

 

Члан 34.

         Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга имају корисници новчане социјалне помоћи по прописима о социјалној заштити, из категорије старих лица без породичног старања, за период у ком примају новчану помоћ, уколико Општина обезбеди средства за ове намене у текућој години.      

         Радно способни корисници могу у договору са ЈКП део својих обавеза регулисати кроз друштвено користан рад.

         Под комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде и изношења смећа.

         Висину износа субвенције (ослобађања) од плаћања испоруке воде, одредиће се посебном одлуком Општинског већа, по члану породице, као и највиши износ за породицу.                              

         Право се реализује у непосредној сарадњи ЈКП у Општини и Центра за социјални рад, без вођења посебног поступка, тако што овлашћени радник Центра, квартално сравњује спискове корисника јавних предузећа,  са корисницима новчане социјалне помоћи.

11.  Накнада трошкова за летовања, зимовања, екскурзије, излете и школу у природи

Члан 35.

         Центар, сходно материјалним могућностима Општине, може да призна уплату трошкова за  летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу смештену у Установама социјалне заштите или породичном смештају.

         Деци корисника новчане социјалне помоћи и деци ометеној у развоју може се признати права из става 1. овог члана из здравствених разлога по предлогу ординирајућег лекара.

         Одлуку – решење о признавању права из става 1. овог члана доноси Стручни тим Центра, а уплата се врши из буџета Општине Алибунар.

12. Регресирање медицинских услуга

Члан 36.

         Регресирање трошкова медицинских услуга вршиће се, у случају када се утврди да лице није у могућности да самостално реализује плаћање медицинске услуге или медицинских помагала, а у складу са материјалним могућности Општине за ту намену.

           

  13. Помоћ незапосленим студентима на територији општине Алибунар ради праћења прграма студија

 

Члан 37.

         Помоћ незапосленим студентима ради омогућавања праћења програма студија обезбедиће се незапосленим студентима са територије општине Алибунар који, услед материијално-финансијских разлога нису у могућности да у потпуности сносе трошкове студија. Услове и критеријуме за избор корисника утврдиће наделжни орган Општинске управе, а реализоваће се путем Центра за социјални рад.

 

 

5. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

        1. Помоћ у кући

 

Члан 38.

         Услуге помоћи у кући доступне су особама са пребивалиштем на територији општине Алибунар које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива.

         Помоћ у кући могу да остваре стара и  одрасла  инвалидна и  хронично оболела лица,  која живе сама у домаћинству или са другим лицем неспособним за пружање помоћи.

         Под условима из ове одлуке, помоћ у кући могу да остваре деца са сметњама у развоју чије потребе за негом превазилазе могућности породице, као и  лица ако имају боравиште на територији општине Алибунар.

 

Члан 39.

         Помоћ у кући обухвата помоћ: у одржавању личне хигијене, одевних предмета и постељине, при кретању, при одласку лекару, припремање хране у стану, у загревању просторија и друге услуге које се односе на одржавање стамбеног простора.

         Одлуком Скупштине општине Алибунар, одређује се и пружалац услуге помоћи у кући.

 

Члан 40.

         Средства за реализацију програма обезбеђују се у буџету општине Алибунар и партиципације коју плаћа корисник услуге и на други начин у складу са Законом.

         Посебним Правилником о пружању услуге помоћ у кући утврдиће се цена услуга за кориснике, као и учешће корисника, односно сродника обавезних на издржавање у трошковима, као и начин и услови остваривања ове услуге.

         Правилник доноси Центар за социјални рад, на који сагласност даје председник општине уз позитивно мишљење Општинског већа.

 

        2. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

 

 

Члан 41.

         Право на привремени смештај у прихвати-лиште (или сигурну кућу)  или прихватну  станицу  имају  деца  и  омладина  без родитељског  ста-рања,  деца  и  омладина  са поремећајима  у дру-штвеном  понашању,  деца  чији  је развој  ометен  породичним  приликама,  жртве породичног  наси-ља  (жене  и  деца),  одрасла  и  стара  лица која  се нађу у скитњи, особе са сметњама у развоју ка-да породица није у стању да се привремено брине о њима  и  другим  случајевима,  када  је неопходно  организовано  збрињавање  ако  је пружање  овог  облика  заштите  најцелисходније  у конкретном случају.

 

Члан 42.

         Прихватилиште обезбеђује корисницима при-времени смештај, исхрану, здравствену  заштиту, а деци и омладини васпитање и  образовање  до обезбеђивања  повратка  у место  пребивалишта  или  док се за корисника не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже у трајању до 30 дана. 

         Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај,  исхрана, примена  здравствено  хигијенских  мера,  утврђивање њиховог идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и предузимање мера за  обезбеђење  одговарајућег  облика  трајног збрињавања, а најдуже у трајању до 7 дана.

         Прихватна станица обезбеђује одраслим и старим лицима прихват и збрињавање, до обезбе-ђивања повратка у место пребивалишта или  док се за корисника не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже у трајању до 7 дана. 

         Установе социјалне заштите и друга правна и физичка лица које испуњавају законом утврђене услове, могу организовати послове прихватне стани-це и прихватилишта за децу, омладину, одрасла и стара лица.

         Надлежни  орган  пружалаца  услуга  посебним Правилником  утврђује  нормативе  и  стандарде  за обављање делатности прихватилишта и прихватне станице. 

 

Члан 43.

         Центар  за  социјални  рад , утврђује  право  на  привремени  смештај  у  прихватилиште (или сигурну кућу) или прихватну станицу, као и обавезу учешћа корисника и њихових  сродника  обавезних  на  издржавање  у трошковима  привременог  смештаја  у  складу  са позитивним прописима.            

         Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 90 дана. Изузетно боравак у Прихватилишту за децу и младе може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

 

           3. Дневни боравак за децу са сметњама у менталном развоју

 

Члан 44.

         Право на коришћење услуга дневног боравка обезбеђује се особама које су према мишљењу Интерресорне општинске Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деце и ученика ометених у развоју и процену потреба и усмеравања деце ометене у развоју,  са могућношћу коришћења оваквог вида збрињавања.

 

Члан 45.

         Дневни боравак обезбеђује услуге процене, исхране, медицинске заштите, социјалне заштите, дефектолошке рехабилитације и пратеће рехабили-тационе услуге.

         Услуге дневног боравка корисницима се пружају трајно, или до преласка у други мање рестриктивни облик социјалне заштите.

 

Члан 46.

         Пружање услуга дневног боравка организује и спроводи Организација коју одреди Општина Алибунар путем јавне набавке, у складу са Законом.

         Општина може сама или у сарадњи са другим општинама да организује дневни боравак. 

 

Члан 47.

         Право на коришћење услуга дневног боравка  признаје се на основу  упута  Центра за социјални рад у  складу  са Законом и Правилником пружаоца  услуга, а економску цену и партиципацију кори-сника утврђује орган управљања пружаоца услуга уз сагласност председника општине. 

 

Члан 48.

         Надзор над радом дневног боравка врши надлежно одељење Општинске управе, а надзор над испуњености функционалних и структурних стандарда услуге, овлашћене установе и поједници у складу са законским прописима.

 

Члан 49.

         Средства за рад дневног боравка обезбеђују се у општинском буџету.

 

           4. Рад мобилног тима и услуге неодложних интервенција

 

Члан 50.

         Мобилни (интерресорни) тим за хитне интервенције реализује поступак збрињавања:

-жртава различитих облика насиља;

-лица у стању социјалне потребе којима је неопходно хитно збрињавање.

         Рад мобилног тима за хитне интервенције финансира се из буџета општине, укључујући све трошкове који проистекну из тог рада.

         У оквиру рада мобилног тима у Центру  за социјални рад може се обезбедити „пасивно“ дежурство, 24-часовна доступност неодложним интервенцијама, које је ближе регулисано Законом.

 

            5. Клубови за одрасла и стара лица

 

Члан 51.

         Клубови обезбеђују својим корисницима задовољавање свакодневних животних потреба, а нарочито дружење, одн. социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности, одн. самомопоћи, културно-забавне, рекреативне и духовне потребе.

         Клубови,  у складу са могућностима и интересовањима корисника, могу да организују радне и производне активности, кућну радиност, исхрану, прање и пеглање рубља и друге услуге у клубу или у стану корисника,

         Пружање услуга клубова из става 1 и 2, овог члана, уколико Општина обезбеди средства за ову намену,  организује и спроводи организација коју одреди Скупштина Општине, ако испуњава Законом прописане услове за обављање тих послова,

         Право на коришћење услуга клубова имају сва одрасла и стара лица у складу са правилником пружаоца услуга и својим потребама и могућностима.

         Економску цену и партиципацију корисника утврђује орган управљања пружаоца услуге уз сагласност председника општине.

         Средства за рад Клубова обезбеђују се у општинском буџету, у делу у коме се услуге клубова пружају категорији корисника права на НСП и другим лицима у стању социјалне потребе.

 

           6. Имплементација права утврђених Стратегијом социјалне заштите општине Алибунар  и други облици  социјалне заштите приоритетни за општину Алибунар

 

Члан 52.

         Општина ће сагласно финансијским могућностима развијати нове облике социјалне заштите у општини Алибунар:

 • Центар за психосоцијалну подршку жртава породичног насиља и саветовалиште, који ће пружати саветодавно – терапијске услуге као вид подршке појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Саветовалиште пружа информативне, едукативне, саветодавне и терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља и пружања помоћи на превазилажењу посттрауматског стреса, након повратка у породицу, као и путем дежурства на СОС телефону;
 • дневни боравак за децу и омладину са поремећајем  у понашању;
 •  становање уз подршку и решавање хитних стамбених проблема материјално угрожених грађана по процени Општинске комисије и грађевинске инспекције.

         Одлуку о приоритетима и времену формирања нових услуга донеће председник општине на предлог Одбора за социјалну политику, уважавајући финансијске могућности општине.

         Пружаоци услуга из става 1 овог члана могу би-ти Центар за социјални рад, друге установе и орга-низације из области социјалне заштите, друга правна и физичка лица која испуњавају законске услове.

         Поступак избора пружаоца услуга из овог члана спроводи Одбор за социјалну политику општине пу-тем јавне набавке сходно Закону. Наручилац услуге је општина, а позив за подношење понуде за пру-жање услуга социјалне заштите објављује се у скла-ду са законом који уређује јавне набавке.Наручилац је дужан да одабере пружаоца услуге који је спо-собан да услугу пружи под најповољнијим условима, у складу са најбољим интересом корисника и пропи-саним стандардима.

         Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног пружаоца услуге социјалне заштите.  

         Пружалац услуге социјалне заштите који је до-био лиценцу за пружање услуге социјалне заштите и са којим је закључен уговор о јавној набавци има статус овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.              

         Наручилац је дужан да министарству надлежном за социјалну заштиту достави извештај о закљученом уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите.

         Одлуку о избору пружаоца услуга на предлог Одбора за социјалну политику општине  доноси председник општине, који даје и сагласност на  економску  цену  услуге и  партиципацију корисника коју предложи пружаоц услуге.                         

           

           

6. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

Члан 53.

         Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће  се  на  захтев  лица,  односно  његовог законског  заступника  или  стараоца  и  по  службеној дужности.  

         Центар  за  социјални  рад  покреће  поступак  по службеној  дужности  на  своју  иницијативу  или  поводом иницијативе  грађана,  других  правних  и  физичких  лица  или друштвене заједнице. 

         Исплату  новчаних  износа,  сходно  решењу  о признатом  праву  на  једнократну  новчану  помоћ  и опрему корисника коме  је признато право на смештај у установу социјалне заштите, односно другу породицу, врши Центар за социјални рад.

 

Члан 54.

         Поступак за признавање  права  и издавање упута о признатом праву на услугу, утврђеним овом  одлуком  води  се  у  складу  са  одредбама Закона  о  општем  управном  поступку  и  Закона  о социјалној заштити . 

         У поступку  решавања примењују  се методе  и поступак социјалног и другог стручног рада. 

 

Члан 55.

         Налаз  и  мишљења  Центра  за  социјални  рад  о чињеницама о којима се не води службена евиденција служе  као  доказно  средство  за  остваривање  права утврђених овом одлуком.

 

Члан 56.

         Установе  социјалне  заштите  и  други  пружа-оци услуга који воде поступак за  решавање о пра-вима  из ове  одлуке  сарађују  са  предузећима,  установама, месним  заједницама,  друштвеним  и  хуманитарним организацијама и удружењима грађана.

 

Члан 57.

         Поступак за утврђивање права из ове одлуке је хитан.

 

Члан 58.

         Корисник  права  и  обавеза  из  ове  одлуке, односно његов законски заступник или старалац дужан је  да  Центру  за  социјални  рад  и  другим  пружаоцима услуга    пријави  сваку  промену  која  је  од утицаја  на признато право и утврђену обавезу у року од 15 дана од дана настале промене. 

 

Члан 59.

         Корисник који је остварио неко право по овој одлуци дужан је надокнадити штету, односно вратити примљени износ новца:

 • ако је на основу неистинитих и нета-чних података за које је знао или је морао знати да су  неистинити, односно нетачни, или је на други начин остварио примање на које није имао право, или их је остварио у већем обиму него што му припада  и
 • ако је примања или неко друго право остварио услед тога што није пријавио проме-ну која утиче на губитак или обим права, а знао је или је морао знати за ту промену.

 

Члан 60.

         О  захтевима  за  остваривање  права  из  ове одлуке  у  првом  степену  решава  Центар  за  социјални рад,  као  и  друга  правна  и  физичка  лица  –  пружаоци услуга, по поступку  за остваривање права утврђених Законом о социјалној заштити.

         По жалбама на решења из става 1 овог члана решава Општинско веће општине Алибунар.

 

 

7. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА

 

Члан 61.

         Средства за остваривање права и услуга из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине Алибунар, спонзора и донатора.

         Обавезу партиципације и њен износ за услуге наведене у овој одлуци посебним закључком прописаће  надлежни Општински орган управе, а на предлог надлежног органа пружаоца услуга.

 

Члан 62.

         У буџету општине Алибунар обезбеђују се и средства за:

 • законом прописане услове за рад Центра и других пружаоца услуга сагласно овој одлуци,
 • одговарајућу опрему, основна средства, адаптацију и инвестиционо и текуће одржавање простора Центра и других пружаоца услуга сагласно овој Одлуци,
 • средства за материјалне трошкове настале у поступку утврђивања права предвиђених овом одлуком,
 • надокнаде за плате запослених за пружање новооснованих услуга, а на основу закљученог уговора са општином односно, на основу решења и закључака надлежног општинског органа општине Алибунар - председника општине или Општинског већа.

 

 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 63.

         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима грађана из социјалне заштите  („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 6/08 и 14/10).

 

Члан 64.

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Сл. листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-4/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81