gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину

         На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси следеће

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2012. годину (у даљем тексту: Комисија).

 

Члан 2.

         Комисија се састоји од председника и чланова и то:

         Председник Комисије: Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде

         Чланови Комисије:

  1. Драгана Коматина, дипломирани правник,
  2. Цветана Радуовић Кожокари, дипломирани правник
  3. Биљана Враговић, дипломрани правник,
  4. Људмила Устић, студент,
  5. Пера Мохан, доктор ветерине
  6. Александар Тот, економиста

         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана, односно за послове програма за 2012. годину.

 

 

Члан 3.

         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2012. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

 

Члан 4.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-110/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81