gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о допуни Решења о именовању чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

На основу члана 12. Закона о јавном инфо-рмисању  (''Службени гласник РС'' број 43/03), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар број 020-115/11-04 од 18. нове-мбра 2011. године,  Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“
 

Члан 1.

         У Уређивачки колегијум „Службеног листа општине Алибунар“ именују се поред постојећих чланова и:

  1. Гордана Пајевић, одборник Скупштине општине Алибунар,
  2. Виктор Јовановић, одборник Скупштине општине Алибунар.

 

 

Члан 2.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-116/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81