gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Симоновић – Цветковић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Разрешава се Сергеј Симоновић са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  2. Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-112/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81