gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу председника општине Алибунар

На основу члана 49. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 64. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 34. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДАНИЈЕЛ КИШМАРТОН, службеник из Владимировца, разрешава се функције председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-21/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81