gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Четрде-сеттрећој седници одржаној дана 29. септембра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар, број 188/2011 од 12. септембра 2011. године, који је директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар.

II

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 022-8/11-04
Датум: 29. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81