gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлукa о допуни самосталног члана Oдлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09 и 81/09) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетдругој седници, одржаној дана 13. септембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ САМОСТАЛНОГ ЧЛАНА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10 и 7/11) – Самостални чланови Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 7/11), у члану 15. после става 2. се додаје став 3. који гласи:

''Уколико закупац, у моменту подношења захтева за продужење уговора о закупу јавне површине, не поседује регистровану радњу, уговор о закупу јавне површине ће се продужити на 1 годину.''

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Сл. листу општине Алибунар``.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-45/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81