gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта

На основу члана 41. и члана 44. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008 и 11/2008), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
  • Разрешава се Иван Петраш функције члана Комисије за статутарна питања, организа-цију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.
  • Именује се Јован Гајић на функцију члана Комисије за статутарна питања, организа-цију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар;

Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече од дана доношења овог Решења.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-41/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81