gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – исправка, 123/2007 – други закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној дана 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'' АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Октавијан Котоман функције председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
  2. Именује се Саша Цветковић на функцију председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.

Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81