gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о допуни Одлуке о буџету општине Алибунар за 2011. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 4. и чл. 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетој седници одржаној 10. јуна 2011. године донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2011. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 15/2001), после члана 19. додаје се члан 19а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која неће бити искоришћена у 2011. години, искористиће се за покриће недостајућег дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера из буџета Републике Србије.

У буџету Општине Алибунар за 2012. годину предвидеће се повраћај овако искоришћених средстава и њихово усмеравање за намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 2.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-25/11-04
Датум: 10. јун 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81